Visa allt om Green Cargo AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 4 096 000 4 337 000 4 208 000 3 907 000 4 154 000 4 149 000 4 585 000 6 428 000 6 181 000 5 889 000
Övrig omsättning 199 000 30 000 6 000 82 000 19 000 25 000 39 000 23 000 15 000 8 000
Rörelseresultat (EBIT) -93 000 1 000 -83 000 15 000 -121 000 -368 000 -72 000 101 000 -141 000 -191 000
Resultat efter finansnetto -129 000 -32 000 -116 000 -15 000 -171 000 -394 000 -123 000 26 000 -132 000 -223 000
Årets resultat -129 000 -105 000 -225 000 -27 000 -188 000 -382 000 -117 000 10 000 -139 000 -174 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 407 000 2 062 000 2 548 000 2 819 000 2 969 000 3 048 000 2 996 000 3 752 000 3 313 000 3 589 000
Omsättningstillgångar 628 000 1 005 000 772 000 594 000 1 205 000 1 166 000 1 854 000 1 393 000 1 627 000 1 388 000
Tillgångar 3 035 000 3 067 000 3 320 000 3 413 000 4 174 000 4 214 000 4 850 000 5 145 000 4 940 000 4 977 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 000 755 000 851 000 1 092 000 1 096 000 1 333 000 1 732 000 1 211 000 1 245 000 1 393 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 8 000 9 000 8 000 7 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 16 000 85 000 68 000 0 0 0 21 000
Långfristiga skulder 870 000 903 000 1 192 000 1 283 000 1 504 000 1 737 000 1 883 000 2 672 000 2 396 000 2 442 000
Kortfristiga skulder 1 692 000 1 409 000 1 277 000 1 022 000 1 489 000 1 076 000 1 227 000 1 253 000 1 291 000 1 114 000
Skulder och eget kapital 3 035 000 3 067 000 3 320 000 3 413 000 4 174 000 4 214 000 4 850 000 5 145 000 4 940 000 4 977 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 9 000 11 000 9 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 920 000 940 000 911 000 857 000 896 000 914 000 1 034 000 1 223 000 1 173 000 1 203 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 386 000 397 000 383 000 366 000 386 000 404 000 452 000 538 000 536 000 539 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 295 000 4 367 000 4 214 000 3 989 000 4 173 000 4 174 000 4 624 000 6 451 000 6 196 000 5 897 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 171 1 897 1 917 1 861 2 002 2 123 2 421 2 340 2 908 3 016
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 498 2 286 2 195 2 099 2 075 1 954 1 894 2 747 2 126 1 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 169 739 696 674 658 637 604 751 600 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 348 000 234 000 154 000 240 000 114 000 -3 000 180 000 880 000 115 000 46 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 3,07% 7,70% -5,95% 0,12% -9,51% -28,67% 4,00% 4,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,03% 0,07% -2,47% 0,64% -2,64% -7,97% -0,78% 2,51% -1,13% -3,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,25% 0,05% -1,95% 0,56% -2,65% -8,10% -0,83% 2,01% -0,91% -2,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -25,98% -9,32% -12,00% -10,95% -6,84% 2,17% 13,68% 2,18% 5,44% 4,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,58% 24,62% 25,63% 32,00% 26,26% 31,63% 35,71% 23,54% 25,20% 27,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,46% 69,98% 59,12% 56,36% 80,05% 107,16% 149,80% 109,82% 124,79% 123,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 738 000 3 796 000 3 960 000 3 906 000 3 670 000 3 865 000 3 873 000 4 279 000 4 963 000 5 356 000
Övrig omsättning 153 000 104 000 4 000 6 000 14 000 10 000 11 000 29 000 23 000 20 000
Rörelseresultat (EBIT) -107 000 -88 000 16 000 -37 000 -41 000 -126 000 -384 000 -77 000 15 000 -48 000
Resultat efter finansnetto -132 000 -178 000 -37 000 -126 000 111 000 -170 000 -392 000 375 000 2 000 -226 000
Årets resultat -132 000 -192 000 -37 000 -233 000 97 000 -180 000 -394 000 378 000 -6 000 -225 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 440 000 2 066 000 2 386 000 2 559 000 2 823 000 2 948 000 3 030 000 2 998 000 3 427 000 2 997 000
Omsättningstillgångar 536 000 599 000 693 000 694 000 635 000 1 174 000 1 151 000 1 692 000 1 252 000 1 373 000
Tillgångar 2 976 000 2 665 000 3 079 000 3 253 000 3 458 000 4 122 000 4 181 000 4 690 000 4 679 000 4 370 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 000 613 000 795 000 828 000 1 070 000 947 000 1 175 000 1 574 000 1 188 000 1 249 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 000 15 000 25 000 32 000 56 000 77 000 68 000 11 000 13 000 0
Långfristiga skulder 851 000 1 243 000 886 000 1 162 000 1 269 000 1 501 000 1 737 000 1 883 000 2 296 000 2 002 000
Kortfristiga skulder 1 631 000 793 000 1 373 000 1 231 000 1 063 000 1 597 000 1 201 000 1 222 000 1 182 000 1 119 000
Skulder och eget kapital 2 976 000 2 665 000 3 079 000 3 253 000 3 458 000 4 122 000 4 181 000 4 690 000 4 679 000 4 370 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 6 000 5 000 - 5 000 500 5 000 4 000 5 000 5 000 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 859 000 856 000 877 000 878 000 857 000 896 000 914 000 959 000 1 027 000 1 040 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 374 000 377 000 385 000 378 000 366 000 386 000 404 000 420 000 455 000 472 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 891 000 3 900 000 3 964 000 3 912 000 3 684 000 3 875 000 3 884 000 4 308 000 4 986 000 5 376 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 697 1 718 1 816 1 864 1 861 2 002 2 122 2 242 2 340 2 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 203 2 210 2 181 2 095 1 972 1 931 1 825 1 909 2 121 2 051
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 748 739 714 696 675 659 638 628 641 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 000 146 000 246 000 197 000 181 000 106 000 -25 000 166 000 507 000 170 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,53% -4,14% 1,38% 6,43% -5,05% -0,21% -9,49% -13,78% -7,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,23% -3,11% 0,58% -2,80% 4,25% -2,64% -8,04% 9,66% 1,97% -3,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,57% -2,19% 0,45% -2,33% 4,01% -2,82% -8,68% 10,59% 1,85% -3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -29,29% -5,11% -17,17% -13,75% -11,66% -10,94% -1,29% 10,98% 1,41% 4,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,43% 23,00% 25,82% 25,45% 30,94% 22,97% 28,10% 33,56% 25,39% 28,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,15% 72,26% 49,09% 55,00% 58,04% 72,70% 94,75% 137,15% 104,48% 121,27%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...