Visa allt om adidas Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 912 038 1 754 484 1 818 904 1 707 431 1 429 218 1 269 773 992 498 961 806 937 664 980 548
Övrig omsättning 0 0 0 4 238 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 51 992 45 830 47 840 28 788 32 909 37 285 23 765 29 799 24 340 28 092
Resultat efter finansnetto 49 972 44 894 47 611 27 202 -14 987 34 565 19 879 23 192 -5 766 18 215
Årets resultat 35 549 36 920 35 631 18 441 -27 765 25 922 13 430 19 677 -10 675 12 672
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 162 20 542 28 324 23 520 23 788 94 002 92 938 79 281 76 881 96 308
Omsättningstillgångar 353 621 397 553 322 403 318 772 521 565 468 652 412 133 686 709 687 947 647 114
Tillgångar 402 783 418 095 350 727 342 292 545 353 562 654 505 070 765 990 764 828 743 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 577 84 028 82 109 46 478 28 037 80 802 69 880 71 450 61 573 87 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 15 601 33 909 31 057 29 611 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 255 000 255 000 255 000 255 000 0 0
Kortfristiga skulder 304 604 300 157 237 562 266 203 262 316 226 852 180 190 439 540 703 255 656 238
Skulder och eget kapital 402 783 418 095 350 727 342 292 545 353 562 654 505 070 765 990 764 828 743 422
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 351 5 597 6 801 6 351 11 275 11 965 7 194 4 947 5 477 1 856
Varav tantiem till styrelse & VD - - 3 743 - 4 506 5 535 1 933 1 595 2 294 389
Löner till övriga anställda 98 499 77 357 93 726 90 881 84 227 90 446 84 530 94 529 101 138 95 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - 12 707 - 9 742 16 279 12 425 - - -
Sociala kostnader 41 519 37 331 40 663 45 344 40 242 44 000 42 221 47 376 39 494 39 680
Utdelning till aktieägare 37 000 37 000 35 000 0 0 25 000 15 000 15 000 15 000 14 935
Omsättning 1 912 038 1 754 484 1 818 904 1 711 669 1 429 218 1 269 773 992 498 961 806 937 664 980 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 163 156 165 166 171 212 209 238 250 203
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 730 11 247 11 024 10 286 8 358 5 990 4 749 4 041 3 751 4 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 886 771 856 859 794 691 641 617 584 675
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 445 45 830 59 276 39 989 45 111 46 565 29 047 34 491 27 518 31 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,98% -3,54% 6,53% 19,47% 12,56% 27,94% 3,19% 2,57% -4,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,92% 10,96% 13,65% 8,42% -2,23% 6,70% 4,80% 4,28% 0,84% 5,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,72% 2,61% 2,63% 1,69% -0,85% 2,97% 2,44% 3,41% 0,68% 3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,97% 21,93% 20,60% 20,38% 23,56% 27,23% 31,06% 29,80% 28,40% 26,39%
Rörelsekapital/omsättning 2,56% 5,55% 4,66% 3,08% 18,14% 19,04% 23,37% 25,70% -1,63% -0,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,50% 20,10% 23,41% 13,58% 5,14% 14,36% 13,84% 9,33% 8,05% 11,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,82% 127,20% 126,27% 113,16% 191,42% 200,91% 221,28% 153,40% 96,64% 97,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!