Visa allt om Franzens Gardinservice Aktiebolag
Visa allt om Franzens Gardinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 084 1 069 968 1 457 1 324 1 689 1 633 1 703 1 887 2 318
Övrig omsättning - 23 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 91 52 20 -55 86 12 15 26 -47
Resultat efter finansnetto -8 83 35 -1 -77 64 0 4 6 -63
Årets resultat -1 60 35 3 -77 51 0 4 6 -55
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 28 62 84 109 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 410 391 468 323 342 395 349 410 532 447
Tillgångar 411 392 496 385 426 505 349 410 532 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 149 89 54 51 128 77 77 72 67
Obeskattade reserver 9 18 3 3 7 7 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 192 171 199 174 74 98 100 92
Kortfristiga skulder 154 125 211 156 169 196 198 235 359 294
Skulder och eget kapital 411 392 496 385 426 505 349 410 532 452
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 237 251 194 234 271 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 193 117 122 255 28 14 49 87 46 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 84 42 106 104 99 91 114 118 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 084 1 092 968 1 457 1 324 1 689 1 633 1 703 1 887 2 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 069 968 1 457 - 845 817 852 944 1 159
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 274 205 169 366 - 188 170 222 236 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 91 79 47 -28 113 12 15 30 -43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,40% 10,43% -33,56% 10,05% -21,61% 3,43% -4,11% -9,75% -18,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,46% 23,21% 10,69% 5,45% -12,91% 17,03% 3,72% 4,39% 4,89% -9,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,55% 8,51% 5,48% 1,44% -4,15% 5,09% 0,80% 1,06% 1,38% -1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,69% 47,43% 46,28% 50,03% 48,49% 46,65% 43,60% 47,92% 46,00% 42,80%
Rörelsekapital/omsättning 23,62% 24,88% 26,55% 11,46% 13,07% 11,78% 9,25% 10,28% 9,17% 6,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,72% 41,59% 18,42% 14,60% 13,18% 26,37% 22,06% 18,78% 13,53% 14,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,18% 208,00% 153,55% 135,90% 123,08% 134,69% 105,56% 107,23% 123,96% 112,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...