Visa allt om Johan Pallin Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Johan Pallin Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 928 7 301 5 080 5 517 6 095 4 919 4 372 4 306 5 021 5 632
Övrig omsättning 1 113 - - - 245 50 63 263 454 239
Rörelseresultat (EBIT) 990 203 -649 -200 149 178 151 -546 247 748
Resultat efter finansnetto 948 86 -754 -320 -25 104 59 -687 84 627
Årets resultat 628 86 -604 23 16 43 21 30 63 132
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 332 4 941 3 762 3 988 4 910 4 108 4 518 5 275 5 374 4 128
Omsättningstillgångar 1 947 754 458 423 486 504 355 366 707 857
Tillgångar 7 278 5 695 4 220 4 411 5 396 4 612 4 873 5 642 6 081 4 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 390 762 676 1 280 1 257 1 241 1 198 1 177 1 197 1 135
Obeskattade reserver 320 0 0 150 500 547 487 455 1 180 1 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 57 57 57 57 57 57 57
Långfristiga skulder 3 447 3 449 2 538 1 742 2 276 1 603 1 628 2 741 2 422 1 544
Kortfristiga skulder 2 121 1 484 1 006 1 182 1 306 1 164 1 503 1 211 1 224 1 069
Skulder och eget kapital 7 278 5 695 4 220 4 411 5 396 4 612 4 873 5 642 6 081 4 985
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 400 455 705 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 820 1 953 1 393 1 490 1 735 1 131 800 1 038 1 004 1 091
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 948 567 470 469 548 471 420 585 629 647
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 10 041 7 301 5 080 5 517 6 340 4 969 4 435 4 569 5 475 5 871
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 7 5 5 7 5 5 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 893 1 043 1 016 1 103 871 984 874 538 628 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 365 378 397 329 324 325 261 294 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 159 1 245 -229 765 1 124 983 926 233 980 1 371
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,28% 43,72% -7,92% -9,48% 23,91% 12,51% 1,53% -14,24% -10,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,96% 3,78% -15,02% -4,38% 2,85% 4,79% 3,28% -9,48% 4,21% 15,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,20% 2,94% -12,48% -3,50% 2,53% 4,49% 3,66% -12,42% 5,10% 13,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,73% 64,69% 63,50% 61,14% 64,54% 63,87% 69,92% 62,77% 67,84% 70,33%
Rörelsekapital/omsättning -1,95% -10,00% -10,79% -13,76% -13,45% -13,42% -26,26% -19,62% -10,30% -3,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,53% 13,38% 16,02% 31,52% 30,12% 35,65% 31,95% 26,67% 33,66% 39,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,80% 50,81% 45,53% 35,79% 37,21% 43,30% 23,62% 30,22% 57,76% 80,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...