Visa allt om Tengblads Fastighet Rudu 11:2 AB
Visa allt om Tengblads Fastighet Rudu 11:2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 450 304 577 1 257 2 674 2 656 2 957 4 399 12 519 11 469
Övrig omsättning 3 - 35 - 3 - 201 66 79 74
Rörelseresultat (EBIT) 131 37 38 79 -3 -11 129 1 -123 25
Resultat efter finansnetto 98 0 -2 42 -12 -20 120 -15 -139 11
Årets resultat 2 0 -2 42 -12 -20 120 -15 -139 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 022 1 060 1 146 1 151 1 212 505 387 402 410 152
Omsättningstillgångar 87 111 499 327 193 214 406 241 745 921
Tillgångar 1 109 1 171 1 645 1 478 1 405 719 792 644 1 156 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 365 363 363 365 1 123 385 405 285 300 189
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 658 705 1 058 856 82 92 102 124 408 279
Kortfristiga skulder 86 103 224 258 200 242 285 234 448 605
Skulder och eget kapital 1 109 1 171 1 645 1 478 1 405 719 792 644 1 156 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 276 276 279 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 205 527 552 480 276 279 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 96 260 273 350 269 274 235
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 453 304 612 1 257 2 677 2 656 3 158 4 465 12 598 11 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 257 1 337 1 328 1 479 2 200 6 260 5 735
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 301 394 413 555 411 416 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 169 101 105 137 40 11 145 16 -115 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,03% -47,31% -54,10% -52,99% 0,68% -10,18% -32,78% -64,86% 9,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,81% 3,16% 2,31% 5,35% -0,21% -1,39% 16,29% 0,16% -10,55% 2,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,11% 12,17% 6,59% 6,28% -0,11% -0,38% 4,36% 0,02% -0,97% 0,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,33% 87,17% 86,83% 56,80% 41,06% 41,57% 45,99% 24,62% 7,63% 8,44%
Rörelsekapital/omsättning 0,22% 2,63% 47,66% 5,49% -0,26% -1,05% 4,09% 0,16% 2,37% 2,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,91% 31,00% 22,07% 24,70% 79,93% 53,55% 51,14% 44,25% 25,95% 17,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,16% 107,77% 222,77% 126,74% 34,00% 25,62% 94,04% 40,17% 57,37% 72,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...