Visa allt om Aktiebolaget Roslagsfisk
Visa allt om Aktiebolaget Roslagsfisk

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 332 15 856 21 070 19 397 17 466 14 992 12 262 11 072 13 858 12 244
Övrig omsättning 31 - 316 416 - - 325 - 214 16
Rörelseresultat (EBIT) -1 502 580 2 203 3 062 3 190 1 469 1 033 462 3 674 2 898
Resultat efter finansnetto -1 497 581 2 249 3 180 3 340 1 563 1 045 526 3 806 2 884
Årets resultat -603 -558 220 1 651 2 331 147 546 384 2 854 1 952
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 278 16 726 12 729 7 503 6 262 6 550 6 248 5 977 6 593 6 253
Omsättningstillgångar 5 358 5 571 10 325 14 921 12 975 10 445 8 108 7 524 7 093 5 456
Tillgångar 21 636 22 297 23 054 22 424 19 237 16 995 14 356 13 501 13 686 11 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 673 16 776 17 334 17 113 15 462 13 131 12 985 12 438 12 055 9 201
Obeskattade reserver 0 960 1 142 948 132 140 138 239 251 415
Avsättningar (tkr) 3 950 3 200 1 700 1 500 1 500 1 000 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830
Kortfristiga skulder 3 012 1 360 2 877 2 863 2 143 2 724 1 234 824 1 381 1 263
Skulder och eget kapital 21 636 22 297 23 054 22 424 19 237 16 995 14 356 13 501 13 686 11 709
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 659 648 659 659 639 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 606 3 103 3 016 2 694 1 379 1 412 1 372 1 417 1 226 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 301 1 037 1 123 990 746 841 846 812 739 591
Utdelning till aktieägare 10 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 363 15 856 21 386 19 813 17 466 14 992 12 587 11 072 14 072 12 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 10 8 7 8 8 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 278 1 441 2 107 2 425 2 495 1 874 1 533 1 384 1 980 2 041
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 379 416 468 405 371 368 364 374 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -637 1 456 3 204 3 946 3 978 2 262 1 815 1 106 4 253 3 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,30% -24,75% 8,63% 11,06% 16,50% 22,26% 10,75% -20,10% 13,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,91% 2,61% 9,80% 14,19% 17,36% 9,20% 7,30% 3,90% 27,80% 25,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,76% 3,66% 10,73% 16,40% 19,12% 10,43% 8,55% 4,75% 27,46% 24,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,81% 55,25% 44,90% 44,84% 53,14% 49,35% 52,56% 51,91% 58,47% 59,11%
Rörelsekapital/omsättning 15,30% 26,56% 35,35% 62,16% 62,02% 51,50% 56,06% 60,51% 41,22% 34,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,82% 78,60% 79,05% 79,43% 80,88% 77,87% 91,16% 93,40% 89,40% 81,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,69% 395,29% 345,60% 516,03% 598,41% 358,92% 642,46% 849,64% 471,83% 355,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...