Visa allt om Sebå-Service Aktiebolag
Visa allt om Sebå-Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 58 1 023 1 609 1 910 2 256 2 483 1 835 2 171 2 809
Övrig omsättning - 4 1 468 - - - 11 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -20 -196 1 224 -8 120 -19 260 -23 255 150
Resultat efter finansnetto 20 -177 1 202 -49 74 -68 211 -84 186 72
Årets resultat 15 0 712 -20 53 -19 127 -33 101 28
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 44 46 1 126 1 167 1 209 1 255 1 305 1 349 1 382
Omsättningstillgångar 1 213 1 569 2 316 746 800 804 866 752 873 773
Tillgångar 1 213 1 613 2 361 1 871 1 967 2 013 2 120 2 057 2 222 2 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 964 1 269 1 769 1 058 1 078 1 025 1 044 917 1 033 932
Obeskattade reserver 118 118 295 0 29 20 70 23 74 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 124 125 125 532 641 670 713 831 845 926
Kortfristiga skulder 7 101 173 283 220 297 294 286 270 268
Skulder och eget kapital 1 213 1 613 2 361 1 871 1 967 2 013 2 120 2 057 2 222 2 155
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 287 201 231 218 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 117 188 457 541 319 303 319 294 324
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 4 44 101 116 155 150 161 141 162
Utdelning till aktieägare 500 0 500 0 0 0 0 0 82 0
Omsättning 13 62 2 491 1 609 1 910 2 256 2 494 1 835 2 171 2 811
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 58 512 805 955 752 828 612 724 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 121 122 281 333 254 223 240 223 270
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 -194 1 229 33 162 27 310 29 311 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,59% -94,33% -36,42% -15,76% -15,34% -9,14% 35,31% -15,48% -22,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,65% -10,91% 51,93% -0,37% 6,30% -0,94% 12,26% -1,12% 11,52% 6,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 153,85% -303,45% 119,84% -0,44% 6,49% -0,84% 10,47% -1,25% 11,79% 5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -53,85% -1,72% 35,78% 57,12% 68,43% 55,81% 58,32% 60,65% 62,92% 52,01%
Rörelsekapital/omsättning 9 276,92% 2 531,03% 209,48% 28,78% 30,37% 22,47% 23,04% 25,40% 27,78% 17,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,06% 84,38% 84,67% 56,55% 55,89% 51,65% 51,68% 45,38% 48,89% 44,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17 328,57% 1 547,52% 1 317,92% 103,89% 124,55% 85,52% 95,24% 62,94% 118,89% 95,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...