Visa allt om Santasalo Gears AB
Visa allt om Santasalo Gears AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 66 584 61 762 85 023 93 361 50 020 81 429 48 301 48 587 39 764 34 377
Övrig omsättning 670 162 1 275 948 168 575 323 218 1 311 -
Rörelseresultat (EBIT) -702 -1 124 6 211 2 376 -316 638 544 3 628 1 625 46
Resultat efter finansnetto -436 -770 6 693 3 162 -641 1 071 87 3 718 1 568 205
Årets resultat -436 82 4 218 2 019 -602 548 21 1 974 765 173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 102 1 388 1 138 791 521 653 748 1 282 1 792 1 493
Omsättningstillgångar 22 628 20 801 28 885 18 347 16 434 16 270 21 791 14 938 14 127 8 388
Tillgångar 23 730 22 189 30 023 19 137 16 955 16 923 22 539 16 221 15 919 9 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 332 10 768 10 686 6 468 4 449 5 051 4 504 4 482 2 509 1 744
Obeskattade reserver 2 955 2 955 3 856 2 611 1 913 1 952 1 701 1 701 726 290
Avsättningar (tkr) 307 326 865 2 050 625 1 000 1 390 975 1 055 475
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 136 8 139 14 616 8 008 9 968 8 920 14 945 9 062 11 629 7 373
Skulder och eget kapital 23 730 22 189 30 023 19 137 16 955 16 923 22 539 16 221 15 919 9 882
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 041 891 1 279 563 555 541 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 758 13 748 11 218 10 710 8 566 8 339 8 609 8 607 7 675
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 6 842 6 706 5 847 5 700 4 824 3 932 3 930 3 847 3 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 254 61 924 86 298 94 309 50 188 82 004 48 624 48 805 41 075 34 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 24 24 24 23 21 19 21 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 171 2 573 3 543 3 890 2 175 3 878 2 542 2 314 1 807 1 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 983 811 854 755 807 800 730 686 662 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -171 -563 6 627 2 671 77 1 125 1 168 4 335 2 360 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,81% -27,36% -8,93% 86,65% -38,57% 68,59% -0,59% 22,19% 15,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,82% -3,45% 22,32% 16,59% -1,80% 6,37% 2,43% 23,62% 12,45% 3,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,65% -1,24% 7,88% 3,40% -0,61% 1,32% 1,13% 7,88% 4,98% 1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,03% 43,70% 40,67% 29,72% 51,08% 33,07% 46,20% 53,07% 58,21% 55,76%
Rörelsekapital/omsättning 18,76% 20,50% 16,78% 11,07% 12,93% 9,03% 14,17% 12,09% 6,28% 2,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,25% 58,92% 45,61% 44,44% 34,56% 38,35% 25,55% 35,36% 19,04% 19,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,80% 238,94% 186,04% 207,06% 148,02% 165,21% 130,68% 135,97% 108,40% 99,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...