Visa allt om Bürkert-Contromatic Aktiebolag
Visa allt om Bürkert-Contromatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 114 992 106 534 97 714 92 044 90 578 93 043 95 521 90 941 103 223 97 379
Övrig omsättning 59 23 35 254 331 1 954 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 786 3 252 1 023 2 946 3 033 1 445 3 378 1 752 4 386 2 822
Resultat efter finansnetto 3 119 3 242 1 823 3 360 2 996 1 617 1 445 1 363 4 693 3 132
Årets resultat 2 405 2 499 1 298 2 606 2 194 1 871 1 045 990 2 951 3 132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 456 790 954 1 366 1 505 1 308 265 337 223 254
Omsättningstillgångar 26 754 25 339 23 347 20 555 22 931 29 482 23 593 20 305 24 238 25 821
Tillgångar 27 210 26 129 24 301 21 921 24 436 30 790 23 858 20 642 24 461 26 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 171 13 766 11 267 9 969 16 363 14 169 12 298 11 252 10 262 11 887
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 946 946 946 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 039 12 363 13 034 11 952 8 073 16 621 10 614 8 444 13 253 14 188
Skulder och eget kapital 27 210 26 129 24 301 21 921 24 436 30 790 23 858 20 642 24 461 26 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 155 881 697 880 2 475 1 538 1 672 1 294 787 1 046
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 896 9 847 8 853 8 771 8 727 10 474 9 116 8 614 8 677 9 790
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 880 5 944 5 587 5 196 6 465 7 392 5 997 5 138 5 197 5 420
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 115 051 106 557 97 749 92 298 90 909 94 997 95 521 90 941 103 223 97 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 19 19 19 21 22 23 22 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 750 5 607 5 143 4 844 4 313 4 229 4 153 4 134 4 915 4 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 958 886 807 793 722 900 743 687 737 762
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 201 3 646 1 435 3 344 3 407 1 609 3 500 1 869 4 469 2 906
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,94% 9,03% 6,16% 1,62% -2,65% -2,59% 5,04% -11,90% 6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,22% 14,00% 10,63% 19,30% 19,12% 9,88% 17,36% 20,66% 25,33% 15,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,89% 3,43% 2,64% 4,60% 5,16% 3,27% 4,34% 4,69% 6,00% 4,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,92% 28,15% 27,77% 29,67% 31,02% 31,62% 31,72% 30,29% 30,45% 29,92%
Rörelsekapital/omsättning 13,67% 12,18% 10,55% 9,35% 16,40% 13,82% 13,59% 13,04% 10,64% 11,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,43% 52,68% 46,36% 45,48% 66,96% 46,02% 54,47% 57,89% 44,74% 45,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,36% 204,96% 179,12% 171,98% 284,05% 177,38% 222,28% 240,47% 182,89% 181,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...