Visa allt om Rolf Wadéns Trafikskola Aktiebolag
Visa allt om Rolf Wadéns Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 363 1 966 2 578 2 305 2 387 2 370 2 358 2 306 2 557 2 159
Övrig omsättning 47 13 - 23 155 11 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -6 78 47 102 -14 186 -68 12 207
Resultat efter finansnetto -47 -22 53 8 78 -50 143 -99 -30 185
Årets resultat -47 -22 41 6 56 -1 89 -102 -30 127
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 297 574 786 1 016 583 664 860 839 385
Omsättningstillgångar 485 485 656 627 645 833 1 016 944 794 707
Tillgångar 581 782 1 230 1 413 1 661 1 416 1 680 1 803 1 634 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 314 361 383 342 336 280 281 192 294 324
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 29 58 276 496 155 383 685 535 69
Kortfristiga skulder 245 392 789 794 829 981 962 926 805 699
Skulder och eget kapital 581 782 1 230 1 413 1 661 1 416 1 680 1 803 1 634 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 170 108 200 231 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 774 1 003 900 928 746 712 655 785 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 359 438 387 373 348 295 356 396 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 410 1 979 2 578 2 328 2 542 2 381 2 358 2 306 2 557 2 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 682 655 645 576 597 593 590 577 639 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 372 361 321 332 331 288 315 367 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 191 290 285 298 186 382 133 188 346
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,67% -23,74% 11,84% -3,44% 0,72% 0,51% 2,25% -9,82% 18,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,23% -0,77% 6,42% 3,33% 6,14% -0,99% 11,07% -3,77% 0,73% 18,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,08% -0,31% 3,06% 2,04% 4,27% -0,59% 7,89% -2,95% 0,47% 9,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,61% 4,73% -5,16% -7,25% -7,71% -6,24% 2,29% 0,78% -0,43% 0,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,04% 46,16% 31,14% 24,20% 20,23% 19,77% 19,10% 10,65% 17,99% 29,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,96% 123,72% 83,14% 78,97% 77,80% 84,91% 105,61% 101,94% 98,63% 101,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...