Visa allt om Roslagshallen Squashbanor Aktiebolag
Visa allt om Roslagshallen Squashbanor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 527 3 237 3 077 3 470 3 195 3 152 3 127 3 169 3 089 3 037
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 126 21 55 -20 217 -27 124 109 -67 181
Resultat efter finansnetto 126 22 57 -15 223 -22 137 111 -56 189
Årets resultat 123 38 20 18 112 -22 71 55 -21 98
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 47 16 35 55 79 166 181 247 214
Omsättningstillgångar 1 004 960 1 045 971 1 073 900 744 758 742 720
Tillgångar 1 039 1 007 1 061 1 006 1 128 979 911 939 989 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 518 394 356 336 378 266 338 307 252 323
Obeskattade reserver 84 121 152 130 172 110 110 74 43 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 437 492 554 540 578 603 463 558 694 534
Skulder och eget kapital 1 039 1 007 1 061 1 006 1 128 979 911 939 989 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 309 300 500 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 1 114 1 069 1 012 869 919 567 551 363 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 411 347 27 333 347 333 325 335 294
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 0 50 40 0 50
Omsättning 3 538 3 237 3 077 3 470 3 195 3 152 3 127 3 169 3 089 3 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 705 647 615 694 639 630 625 634 618 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 306 299 288 257 241 256 243 237 241 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 33 73 1 260 60 212 185 13 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,96% 5,20% -11,33% 8,61% 1,36% 0,80% -1,33% 2,59% 1,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,13% 2,18% 5,37% -1,59% 19,86% -2,25% 15,04% 11,82% -5,56% 20,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,57% 0,68% 1,85% -0,46% 7,01% -0,70% 4,38% 3,50% -1,78% 6,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,07% 90,52% 92,14% 84,09% 87,20% 85,88% 85,96% 85,83% 84,36% 85,25%
Rörelsekapital/omsättning 16,08% 14,46% 15,96% 12,42% 15,49% 9,42% 8,99% 6,31% 1,55% 6,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,16% 48,50% 44,73% 43,48% 44,75% 35,45% 46,00% 38,50% 28,61% 40,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,87% 182,32% 166,97% 136,48% 153,46% 106,30% 111,66% 92,47% 86,02% 103,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...