Visa allt om Mats Jakobssons Bil i Kiruna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 11 893 20 523 25 284 26 150 26 876 29 497 35 333 35 091 34 546 35 177
Övrig omsättning 108 726 157 3 0 11 17 61 300 977
Rörelseresultat (EBIT) -984 349 17 -115 -55 -343 -127 -438 410 119
Resultat efter finansnetto -885 297 -48 -210 158 -43 -275 -706 -14 -370
Årets resultat -885 285 -48 -210 158 -29 -29 1 159 0
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 750 3 070 3 808 4 303 4 322 4 214 3 876 3 982 3 910 4 027
Omsättningstillgångar 7 636 8 144 7 928 8 678 9 308 9 561 10 248 11 639 12 219 12 454
Tillgångar 10 387 11 214 11 736 12 981 13 630 13 775 14 124 15 621 16 129 16 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 282 5 167 4 882 4 930 5 140 4 983 5 011 5 038 5 037 4 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 283 1 037 1 288
Avsättningar (tkr) 1 300 950 860 771 681 592 502 413 260 188
Långfristiga skulder 3 580 3 739 4 270 4 370 3 480 3 591 3 695 3 879 4 039 4 250
Kortfristiga skulder 1 224 1 358 1 725 2 910 4 329 4 610 4 906 6 009 5 756 5 777
Skulder och eget kapital 10 387 11 214 11 736 12 981 13 630 13 775 14 124 15 621 16 129 16 481
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 798 3 057 2 712 2 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 100 1 160 992 1 176
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 001 21 249 25 441 26 153 26 876 29 508 35 350 35 152 34 846 36 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 8 9 9 9 9 10 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 379 4 105 3 161 2 906 2 986 3 277 3 926 3 509 3 455 3 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 685 526 434 444 436 443 433 385 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -677 659 340 202 251 -28 180 -106 752 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,05% -18,83% -3,31% -2,70% -8,89% -16,52% 0,69% 1,58% -1,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,14% 3,12% 0,14% -0,89% 1,80% 0,43% -0,89% -2,78% 2,60% 0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,11% 1,71% 0,07% -0,44% 0,92% 0,20% -0,35% -1,24% 1,22% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,60% 25,08% 26,99% 25,80% 25,74% 21,74% 19,14% 21,85% 22,39% 18,27%
Rörelsekapital/omsättning 53,91% 33,07% 24,53% 22,06% 18,53% 16,78% 15,12% 16,04% 18,71% 18,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,22% 46,08% 41,60% 37,98% 37,71% 36,17% 35,52% 33,66% 36,24% 35,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,59% 253,46% 157,33% 71,55% 55,12% 35,92% 61,50% 31,69% 42,58% 38,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!