Visa allt om Ösmo Gummi Aktiebolag
Visa allt om Ösmo Gummi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 219 213 220 3 594 4 968 5 653 6 181 7 018 6 492 7 337
Övrig omsättning 150 150 196 59 65 - - - - 64
Rörelseresultat (EBIT) 44 -12 -161 -21 23 -505 -207 263 -490 566
Resultat efter finansnetto 43 -13 -148 -26 15 -519 -229 222 -532 532
Årets resultat 43 -13 -148 -26 15 -519 -229 222 -349 248
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 0 24 20 96 172 400 640 518 828
Omsättningstillgångar 209 213 208 528 1 086 1 294 2 018 1 883 1 723 2 590
Tillgångar 217 213 232 548 1 182 1 466 2 419 2 523 2 241 3 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 149 162 360 386 371 890 1 119 896 1 246
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 15 123 307 579 438 645
Kortfristiga skulder 26 65 70 187 780 971 1 221 825 905 1 344
Skulder och eget kapital 217 213 232 548 1 182 1 466 2 419 2 523 2 241 3 418
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 65 - - 0 - 312 396 384 438 667
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 98 202 899 1 520 1 287 1 366 1 222 1 225 964
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 8 23 200 465 482 510 496 500 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 369 363 416 3 653 5 033 5 653 6 181 7 018 6 492 7 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 3 5 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 219 213 220 1 198 994 808 883 1 003 927 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 86 107 227 372 405 303 331 307 316 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 12 -155 -21 99 -276 33 520 -180 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,82% -3,18% -93,88% -27,66% -12,12% -8,54% -11,93% 8,10% -11,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,28% -5,63% -63,36% -3,83% 1,95% -34,45% -8,52% 10,54% -21,69% 16,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,09% -5,63% -66,82% -0,58% 0,46% -8,93% -3,33% 3,79% -7,49% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 73,18% 42,40% 54,53% 49,21% 58,39% 64,19% 56,87% 62,40%
Rörelsekapital/omsättning 83,56% 69,48% 62,73% 9,49% 6,16% 5,71% 12,89% 15,08% 12,60% 16,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,02% 69,95% 69,83% 65,69% 32,66% 25,31% 36,79% 44,35% 39,98% 40,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 803,85% 327,69% 297,14% 282,35% 57,95% 53,24% 76,58% 119,27% 93,70% 86,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...