Visa allt om Aktiebolaget Lule-Bild
Visa allt om Aktiebolaget Lule-Bild

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 963 4 899 5 329 5 658 6 003 7 090 5 594 6 448 6 485 6 533
Övrig omsättning 134 134 127 127 150 - 135 134 135 828
Rörelseresultat (EBIT) 269 51 178 797 932 604 338 24 588 -109
Resultat efter finansnetto 291 98 223 880 1 040 667 332 117 719 -287
Årets resultat 218 71 165 483 563 484 525 134 367 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 669 217 1 271 1 222 1 563 1 434 1 216 775 863
Omsättningstillgångar 3 506 3 564 4 430 3 589 3 463 2 879 2 694 2 978 3 538 3 306
Tillgångar 4 131 4 232 4 647 4 860 4 686 4 442 4 128 4 194 4 313 4 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 383 3 515 3 794 3 979 3 845 3 633 3 449 3 224 3 391 3 354
Obeskattade reserver 486 486 486 486 266 0 0 313 488 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 262 231 367 395 574 810 680 433 435 517
Skulder och eget kapital 4 131 4 232 4 647 4 860 4 686 4 442 4 128 4 194 4 313 4 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 416 349 385 390 416
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 893 1 543 1 656 1 284 1 461 1 216 1 036 1 219 1 068 1 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 809 654 677 546 624 647 575 675 619 763
Utdelning till aktieägare 350 350 350 0 0 0 300 300 300 330
Omsättning 5 097 5 033 5 456 5 785 6 153 7 090 5 729 6 582 6 620 7 361
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 5 5 6 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 993 1 225 1 332 1 415 1 501 1 418 1 119 1 075 1 081 817
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 570 602 474 535 465 359 426 360 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 313 95 239 869 1 012 690 448 127 699 11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,31% -8,07% -5,81% -5,75% -15,33% 26,74% -13,24% -0,57% -0,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 2,72% 5,40% 18,40% 22,81% 15,26% 8,53% 3,43% 17,06% -0,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,15% 2,35% 4,71% 15,80% 17,81% 9,56% 6,29% 2,23% 11,35% -0,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,55% 76,12% 80,17% 79,02% 77,79% 64,75% 67,91% 100,00% 71,35% 61,55%
Rörelsekapital/omsättning 65,36% 68,03% 76,24% 56,45% 48,13% 29,18% 36,00% 39,47% 47,85% 42,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,07% 92,02% 89,80% 89,24% 86,24% 81,79% 83,55% 82,25% 86,77% 85,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 107,25% 1 542,86% 1 207,08% 908,61% 603,31% 355,43% 314,71% 618,48% 744,37% 581,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...