Visa allt om LiVi Städservice AB
Visa allt om LiVi Städservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 512 3 598 4 715 5 013 5 066 5 180 5 238 5 479 5 734 5 438
Övrig omsättning 70 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 197 563 657 302 339 221 106 238 251 26
Resultat efter finansnetto 197 679 670 311 355 229 106 276 252 26
Årets resultat 153 528 447 181 192 167 71 202 178 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 120 0 4 10 33 81 109 154 121
Omsättningstillgångar 923 1 462 1 687 1 504 1 471 1 312 1 443 1 532 1 406 1 293
Tillgångar 938 1 581 1 687 1 508 1 480 1 345 1 523 1 641 1 560 1 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 746 639 371 390 348 331 433 331 153
Obeskattade reserver 267 267 267 167 90 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 372 567 781 969 1 000 996 1 192 1 208 1 229 1 260
Skulder och eget kapital 938 1 581 1 687 1 508 1 480 1 345 1 523 1 641 1 560 1 413
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 480 420 420 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 732 2 514 2 804 2 821 2 793 2 317 2 485 2 585 2 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 635 846 984 984 992 1 194 1 191 1 194 1 233
Utdelning till aktieägare 150 600 420 180 200 150 150 172 100 0
Omsättning 2 582 3 598 4 715 5 013 5 066 5 180 5 238 5 479 5 734 5 438
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 10 13 14 14 14 12 12 12 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 359 360 363 358 362 370 437 457 478 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 259 236 249 272 274 273 335 345 355 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 202 568 661 308 362 269 155 283 312 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,18% -23,69% -5,94% -1,05% -2,20% -1,11% -4,40% -4,45% 5,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,00% 42,95% 39,77% 20,62% 24,12% 17,10% 6,96% 16,88% 16,28% 1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,84% 18,87% 14,23% 6,20% 7,05% 4,44% 2,02% 5,06% 4,43% 0,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,93% 24,87% 19,22% 10,67% 9,30% 6,10% 4,79% 5,91% 3,09% 0,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,19% 60,36% 50,22% 33,24% 30,83% 25,87% 21,73% 26,39% 21,22% 10,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,12% 257,85% 216,01% 155,21% 147,10% 131,73% 121,06% 126,82% 114,40% 102,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...