Visa allt om Rune Tennesmed Aktiebolag
Visa allt om Rune Tennesmed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 682 698 238 401 572 576 739 700 998 1 001
Övrig omsättning - 15 641 512 150 35 128 45 44 50
Rörelseresultat (EBIT) 377 361 430 517 -5 -242 -67 -500 -517 -654
Resultat efter finansnetto 355 336 404 556 -47 -267 -42 -433 -721 -533
Årets resultat 355 336 404 556 -47 -267 -42 -433 -721 -533
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 144 1 125 1 168 1 206 1 356 1 471 1 512 1 617 1 925 2 578
Omsättningstillgångar 719 798 760 817 268 152 271 175 276 376
Tillgångar 1 863 1 923 1 927 2 023 1 624 1 623 1 783 1 792 2 201 2 954
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 924 818 1 382 1 578 1 023 820 1 087 1 128 1 562 2 282
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 775 825 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 279 545 445 602 803 696 664 640 671
Skulder och eget kapital 1 863 1 923 1 927 2 023 1 624 1 623 1 783 1 792 2 201 2 954
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 214 261 334 568 0 845
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 102 122 124 231 284 293
Utdelning till aktieägare 482 250 900 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 682 713 879 913 722 611 867 745 1 042 1 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 572 576 739 350 250 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 302 383 461 401 258 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 427 404 473 517 -5 -242 -65 -498 -515 -651
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,29% 193,28% -40,65% -29,90% -0,69% -22,06% 5,57% -29,86% -0,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,24% 18,77% 22,31% 27,88% -0,31% -14,91% -1,12% -22,94% -23,44% -17,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,28% 51,72% 180,67% 140,65% -0,87% -42,01% -2,71% -58,71% -51,70% -51,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,12% 97,56% 92,02% 96,01% 82,34% 82,81% 88,90% 90,43% 89,18% 85,41%
Rörelsekapital/omsättning 81,38% 74,36% 90,34% 92,77% -58,39% -113,02% -57,51% -69,86% -36,47% -29,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,60% 42,54% 71,72% 78,00% 62,99% 50,52% 60,96% 62,95% 70,97% 77,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 425,00% 277,42% 134,31% 176,40% 38,37% 15,19% 30,75% 16,11% 32,34% 42,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...