Visa allt om Univar AB
Visa allt om Univar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 103 730 91 969 103 951 102 935 726 829 1 411 207 1 178 449 589 924 679 118 707 900
Övrig omsättning 38 202 40 119 42 292 20 600 50 555 40 781 40 858 78 916 57 758 -
Rörelseresultat (EBIT) -14 835 -32 644 -11 800 -49 375 -24 292 -29 688 6 834 -9 523 -7 478 -38 516
Resultat efter finansnetto -16 579 -33 289 -12 754 -50 602 -27 072 -33 616 4 908 -13 061 -14 010 -43 609
Årets resultat -14 776 -34 186 -4 924 -50 557 -26 589 -31 018 8 206 -11 250 -13 987 -42 139
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 649 57 368 56 855 52 554 59 103 69 576 71 012 53 250 50 504 53 128
Omsättningstillgångar 62 985 158 604 39 154 75 099 100 206 319 065 330 672 171 692 212 512 206 321
Tillgångar 125 634 215 971 96 009 127 653 159 309 388 641 401 684 224 942 263 016 259 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 224 20 000 20 096 25 020 49 077 72 796 96 675 22 866 29 180 42 620
Obeskattade reserver 15 734 13 563 13 631 13 699 13 766 13 835 13 902 13 970 14 038 14 106
Avsättningar (tkr) 25 359 29 758 25 653 29 784 30 469 33 783 27 203 25 141 26 326 26 218
Långfristiga skulder 495 590 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 822 152 061 36 629 59 150 65 997 268 227 263 904 162 965 193 472 176 505
Skulder och eget kapital 125 634 215 971 96 009 127 653 159 309 388 641 401 684 224 942 263 016 259 449
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 378 944 0 1 369 1 362 1 184 1 724 574
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 122 - 0 - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 63 394 67 616 71 355 78 834 81 784 83 886 74 921 55 442 54 078 68 799
Varav resultatlön till övriga anställda 3 863 2 712 4 869 1 268 - 2 386 - 0 - 0
Sociala kostnader 33 763 33 004 34 464 40 268 40 883 41 645 36 877 27 067 25 740 27 573
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 141 932 132 088 146 243 123 535 777 384 1 451 988 1 219 307 668 840 736 876 707 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 136 151 162 170 176 182 187 136 141 135
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 763 609 642 606 4 130 7 754 6 302 4 338 4 816 5 244
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 666 656 706 697 697 605 615 578 718
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 303 -23 642 -2 997 -39 584 -12 995 -17 314 17 583 -813 1 166 -29 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,79% -11,53% 0,99% -85,84% -48,50% 19,75% 99,76% -13,13% -4,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,29% -14,11% -11,04% -38,53% -14,81% -7,22% 2,44% -3,95% -2,53% -14,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,46% -33,12% -10,20% -47,79% -3,25% -1,99% 0,83% -1,51% -0,98% -5,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,30% 7,58% 8,88% 11,81% 9,10% 8,83%
Rörelsekapital/omsättning -8,52% 7,11% 2,43% 15,49% 4,71% 3,60% 5,67% 1,48% 2,80% 4,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,50% 14,16% 32,01% 27,97% 37,17% 21,35% 26,62% 14,74% 14,94% 20,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,70% 104,30% 106,89% 126,96% 151,83% 73,05% 75,79% 76,85% 76,47% 78,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...