Visa allt om Jeppes Puts Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2017 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 9 232 8 011 5 908 4 472 5 035 9 113 4 546 8 039 7 022 5 881
Övrig omsättning 302 237 78 121 50 55 51 0 166 4
Rörelseresultat (EBIT) 56 715 702 -683 394 457 -152 711 913 -114
Resultat efter finansnetto 32 683 642 -701 387 441 -163 698 899 -143
Årets resultat 29 411 642 -701 300 342 160 396 615 -143
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 299 339 332 364 354 307 322 402 439 346
Omsättningstillgångar 2 698 1 526 1 114 280 1 496 2 400 1 248 2 427 2 270 1 167
Tillgångar 2 997 1 865 1 446 644 1 849 2 707 1 570 2 829 2 709 1 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 480 69 -574 393 434 501 744 681 66
Obeskattade reserver 165 170 0 0 0 0 0 377 191 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 154 282 435 0 0 35 22 65 805
Kortfristiga skulder 2 303 1 061 1 096 782 1 457 2 274 1 033 1 687 1 773 642
Skulder och eget kapital 2 997 1 865 1 446 644 1 849 2 707 1 570 2 829 2 709 1 513
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 111 2 984 2 425 2 619
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 770 916 704 757
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 340 410 402 201 0
Omsättning 9 534 8 248 5 986 4 593 5 085 9 168 4 597 8 039 7 188 5 885
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 8 8 8 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 026 1 001 844 559 629 1 139 568 1 005 878 653
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 572 457 383 354 463 383 506 418 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 743 734 -649 407 472 -72 774 973 -41
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,24% 35,60% 32,11% -11,18% - 100,46% -43,45% 14,48% 19,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,87% 38,34% 48,55% -106,06% 21,31% 16,88% -9,68% 25,13% 33,70% -7,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,61% 8,93% 11,88% -15,27% 7,83% 5,01% -3,34% 8,84% 13,00% -1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,00% 75,32% 77,93% 68,36% 69,93% 58,67% 77,85% 72,24% 61,82% 70,16%
Rörelsekapital/omsättning 4,28% 5,80% 0,30% -11,23% 0,77% 1,38% 4,73% 9,21% 7,08% 8,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,24% 32,85% 4,77% -89,13% 21,25% 16,03% 31,91% 36,69% 30,64% 4,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,63% 142,70% 100,09% 33,38% 101,37% 104,49% 118,78% 142,62% 126,62% 177,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!