Visa allt om Pilkington Automotive Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 412 844 385 201 346 589 352 590 350 403 312 905 308 433 277 565 293 149 441 533
Övrig omsättning 2 219 13 381 2 016 1 724 1 494 4 913 1 844 342 21 772 11 986
Rörelseresultat (EBIT) 18 328 14 614 19 483 15 010 14 772 20 582 14 845 28 686 53 727 7 406
Resultat efter finansnetto 20 525 14 618 19 496 14 942 14 699 20 681 14 856 28 492 55 403 6 709
Årets resultat 0 0 0 0 9 81 58 93 4 818 8 140
Balansräkningar (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 583 186 143 34 535 35 023 35 812 42 505 337 477 337 826 338 451 340 771
Omsättningstillgångar 126 827 164 477 285 491 246 035 241 451 216 450 239 669 196 856 184 451 201 638
Tillgångar 366 410 350 620 320 026 281 058 277 262 258 955 577 146 534 683 522 902 542 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 711 14 711 14 711 14 711 14 711 14 702 14 621 14 563 14 470 9 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 36 444 33 189 28 117 28 343 27 854 27 734 27 436 27 178 27 053 36 620
Långfristiga skulder 203 999 168 856 185 512 149 361 134 419 125 980 446 799 432 001 402 667 418 108
Kortfristiga skulder 111 256 133 864 91 686 88 643 100 278 90 539 88 290 60 941 78 712 78 030
Skulder och eget kapital 366 410 350 620 320 026 281 058 277 262 258 955 577 146 534 683 522 902 542 410
Löner & utdelning (tkr)
2023-03
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD 1 324 1 187 1 219 1 164 1 178 - 968 1 051 799 1 010
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 14 625 - - - -
Löner till övriga anställda 31 822 32 415 30 931 32 933 31 055 1 156 29 611 31 881 28 470 41 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 17 493 18 385 12 774 17 774 13 851 30 993 13 748 13 089 17 859 17 498
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 415 063 398 582 348 605 354 314 351 897 317 818 310 277 277 907 314 921 453 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 81 80 85 84 89 83 90 126 171
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 161 4 756 4 332 4 148 4 171 3 516 3 716 3 084 2 327 2 582
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 642 562 610 549 361 534 511 374 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 056 14 614 20 243 15 799 14 772 21 224 15 449 29 311 54 182 10 888
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,18% 11,14% -1,70% 0,62% 11,98% 1,45% 11,12% -5,32% -33,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,63% 4,19% 6,11% 5,36% 5,36% 7,99% 2,60% 5,41% 10,60% 1,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,00% 3,82% 5,64% 4,27% 4,24% 6,61% 4,87% 10,41% 18,91% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,14% 28,99% 28,05% 25,67% 26,80% 28,89% 27,91% 28,28% 33,12% 20,09%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 7,95% 55,92% 44,64% 40,29% 40,24% 49,08% 48,97% 36,07% 28,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,01% 4,20% 4,60% 5,23% 5,31% 5,68% 2,53% 2,72% 2,77% 1,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,48% 74,45% 241,88% 195,05% 169,50% 167,07% 188,32% 228,08% 159,88% 171,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!