Visa allt om Kväringen i Jönköping Holding AB
Visa allt om Kväringen i Jönköping Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 310 7 411 11 174 15 585 15 393 17 827 15 962 0 342 975 343 701
Övrig omsättning - - 495 - - 1 101 2 14 351 1 172 1 619
Rörelseresultat (EBIT) 3 323 -92 3 214 5 996 6 011 4 558 4 905 5 966 4 288 8 288
Resultat efter finansnetto 3 159 -356 2 778 4 764 4 445 2 677 2 359 3 400 1 311 5 140
Årets resultat 2 456 -283 2 240 3 495 4 056 4 766 1 754 2 596 880 3 600
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 523 72 219 67 164 70 204 73 793 77 946 101 993 74 614 109 469 109 227
Omsättningstillgångar 8 203 6 873 16 264 19 677 16 589 24 163 14 434 21 832 66 100 68 451
Tillgångar 77 726 79 092 83 428 89 881 90 382 102 109 116 427 96 446 175 569 177 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 501 46 833 49 905 50 475 49 770 47 944 45 268 35 910 39 818 41 477
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 545 4 398 4 745 4 697 4 511 5 161 7 329 4 350 5 463 6 119
Långfristiga skulder 21 388 21 938 22 588 23 238 23 888 37 450 37 509 39 910 60 157 60 093
Kortfristiga skulder 5 292 5 923 6 190 11 471 12 213 11 554 26 321 16 274 70 131 69 989
Skulder och eget kapital 77 726 79 092 83 428 89 881 90 382 102 109 116 427 96 446 175 569 177 678
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 135 101 110 - 172 147 124 300 2 215 1 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 79 0 0 0 0 20 338 20 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 5 26 7 19 31 3 91 10 559 10 368
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 310 7 411 11 669 15 585 15 393 18 928 15 964 14 351 344 147 345 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 59 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 5 813 5 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 629 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 923 3 071 6 393 9 633 9 645 8 384 8 799 9 238 10 273 13 934
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,61% -33,68% -28,30% 1,25% -13,65% 11,68% - -100,00% -0,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% -0,06% 3,95% 6,75% 7,09% 4,96% 4,25% - 2,69% 4,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,49% -0,67% 29,51% 38,93% 41,60% 28,42% 30,97% - 1,38% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 18,86% 17,03%
Rörelsekapital/omsättning 25,74% 12,82% 90,16% 52,65% 28,43% 70,73% -74,47% - -1,18% -0,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,83% 59,21% 59,82% 56,16% 55,07% 46,95% 38,88% 37,23% 22,68% 23,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,01% 116,04% 262,75% 171,54% 135,83% 209,13% 54,84% 134,15% 93,33% 97,17%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0
Övrig omsättning 648 576 1 071 576 551 737 576 - 181 2
Rörelseresultat (EBIT) -63 -32 387 -1 061 -688 -104 -427 -221 -57 -375
Resultat efter finansnetto 10 30 538 122 -240 8 027 -384 -206 362 260
Årets resultat 0 17 511 35 4 7 927 5 0 12 23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 772 26 072 19 172 21 772 27 772 17 317 32 336 16 772 19 463 19 361
Omsättningstillgångar 1 018 120 9 091 10 166 7 177 18 726 217 6 235 7 042 9 811
Tillgångar 22 790 26 192 28 263 31 938 34 949 36 043 32 553 23 007 26 505 29 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 469 25 257 28 029 30 306 33 058 35 285 29 449 21 842 24 434 26 959
Obeskattade reserver 82 76 68 52 0 0 0 1 044 1 208 1 918
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 859 166 1 580 1 891 758 3 104 121 863 295
Skulder och eget kapital 22 790 26 192 28 263 31 938 34 949 36 043 32 553 23 007 26 505 29 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 135 101 110 - 172 147 124 300 117 191
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 5 26 7 19 31 3 91 118 62
Utdelning till aktieägare 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 2 230 2 091 1 252 0 2 538
Omsättning 648 576 1 071 576 551 737 576 252 181 2
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -63 -32 387 -1 061 -688 -104 -427 -221 -57 -375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - -0,87% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - -79,76% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - 2 426,19% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,87% 96,66% 99,36% 95,02% 94,59% 97,90% 90,46% 98,28% 95,47% 97,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 425,94% 13,97% 5 476,51% 643,42% 379,53% 2 470,45% 6,99% 5 152,89% 815,99% 3 325,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...