Visa allt om ArcelorMittal Commercial Sweden AB
Visa allt om ArcelorMittal Commercial Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 865 21 122 20 424 17 050 17 363 16 974 17 471 16 124 16 915 16 615
Övrig omsättning 5 - - 289 316 327 255 310 383 1 227
Rörelseresultat (EBIT) 3 087 3 255 3 063 2 437 2 502 2 442 2 032 2 526 2 456 1 118
Resultat efter finansnetto 3 106 3 278 3 035 2 468 2 549 2 491 2 027 2 475 2 150 1 011
Årets resultat 2 373 2 510 2 333 1 893 1 838 1 781 2 328 1 977 1 495 732
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 11 30 1 588 34 65
Omsättningstillgångar 6 734 7 381 6 564 7 137 7 854 7 895 6 367 5 953 9 978 8 065
Tillgångar 6 734 7 381 6 564 7 137 7 854 7 906 6 398 7 542 10 013 8 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 104 3 230 2 120 3 758 3 865 5 027 3 245 2 697 1 609 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 202 1 709 1 709
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 390 1 978
Kortfristiga skulder 3 630 4 150 4 444 3 378 3 989 2 779 3 052 3 643 4 304 4 328
Skulder och eget kapital 6 734 7 381 6 564 7 137 7 854 7 906 6 398 7 542 10 013 8 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 8 588 8 324 7 094 6 795 6 789 7 175 6 410 6 681 6 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 173 185 216 196
Sociala kostnader - 4 682 4 216 3 661 4 207 3 555 3 727 3 254 3 357 3 630
Utdelning till aktieägare 2 380 1 100 1 400 2 500 2 000 3 000 0 1 976 888 0
Omsättning 19 870 21 122 20 424 17 339 17 679 17 301 17 726 16 434 17 298 17 842
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 15 14 14 13 15 13 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 528 1 509 1 362 1 218 1 240 1 306 1 165 1 240 1 128 1 108
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 983 974 861 797 815 822 751 767 704 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 087 3 255 3 063 2 437 2 502 2 447 2 068 2 543 2 487 1 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,95% 3,42% 19,79% -1,80% 2,29% -2,84% 8,35% -4,68% 1,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,27% 44,49% 47,09% 34,61% 32,53% 31,55% 31,78% 33,60% 25,94% 14,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,69% 15,55% 15,13% 14,49% 14,72% 14,69% 11,64% 15,72% 15,35% 7,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,63% 15,30% 10,38% 22,05% 22,26% 30,14% 18,97% 14,33% 33,54% 22,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,09% 43,76% 32,30% 52,66% 49,21% 63,58% 50,72% 47,51% 28,36% 16,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,51% 177,86% 147,70% 211,28% 196,89% 284,09% 208,62% 163,41% 231,83% 186,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...