Visa allt om EBE Skadeservice Aktiebolag
Visa allt om EBE Skadeservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 74 455 53 639 59 022 49 873 54 334 44 030 41 407 40 944 31 760 28 201
Övrig omsättning 2 - - - 21 10 856 290 276 139
Rörelseresultat (EBIT) 3 518 3 605 4 140 1 068 3 917 1 486 4 863 4 033 1 893 2 084
Resultat efter finansnetto 3 814 3 850 4 038 934 3 997 1 463 4 825 4 071 1 622 1 965
Årets resultat 2 761 3 014 2 502 488 2 190 890 2 856 2 351 936 1 052
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 89 3 216 6 288 4 416 2 888 3 588 7 151 6 687 3 703 3 270
Omsättningstillgångar 22 348 22 837 16 835 14 953 16 663 15 111 10 613 10 466 10 131 8 937
Tillgångar 22 437 26 053 23 123 19 369 19 550 18 700 17 764 17 153 13 834 12 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 566 3 306 8 242 6 240 7 751 6 362 6 872 5 316 3 564 3 129
Obeskattade reserver 5 228 5 414 5 519 4 786 4 853 3 853 3 632 2 711 1 853 1 574
Avsättningar (tkr) 0 1 560 1 320 1 080 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 0 0 0 0 0 2 753 3 018 3 283
Kortfristiga skulder 12 642 15 672 8 042 7 264 6 946 8 485 7 261 6 373 5 399 4 223
Skulder och eget kapital 22 437 26 053 23 123 19 369 19 550 18 700 17 764 17 153 13 834 12 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 302 1 377 1 228 1 200 1 190 1 006
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 052 18 074 17 936 16 106 14 620 12 284 12 007 11 337 9 053 7 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 378 6 517 6 274 5 713 5 665 5 085 4 858 4 346 3 821 3 409
Utdelning till aktieägare 4 300 1 500 2 000 500 2 000 800 1 400 1 300 600 500
Omsättning 74 457 53 639 59 022 49 873 54 355 44 040 42 263 41 234 32 036 28 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 55 52 50 50 46 45 43 37 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 064 975 1 135 997 1 087 957 920 952 858 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 460 479 451 427 414 406 405 388 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 708 3 807 4 347 1 271 4 109 1 588 4 972 4 255 2 112 2 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,81% -9,12% 18,34% -8,21% 23,40% 6,33% 1,13% 28,92% 12,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,14% 14,87% 17,99% 5,65% 21,17% 8,51% 28,06% 24,29% 13,92% 17,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,16% 7,22% 7,05% 2,19% 7,62% 3,62% 12,04% 10,18% 6,06% 7,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,23% 69,96% 62,16% 62,82% 61,07% 59,21% 67,29% 62,41% 63,53% 60,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,04% 13,36% 14,90% 15,42% 17,88% 15,05% 8,10% 10,00% 14,90% 16,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,52% 28,90% 54,26% 51,49% 57,94% 49,21% 53,75% 42,64% 35,41% 34,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,80% 112,45% 175,52% 168,93% 212,28% 124,04% 105,30% 138,26% 143,23% 163,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...