Visa allt om Simons Metallindustri & Formblåsning AB
Visa allt om Simons Metallindustri & Formblåsning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 939 11 690 13 074 12 344 12 110 14 573 17 354 14 188 15 077 15 297
Övrig omsättning 1 4 72 - 150 10 42 - 89 50
Rörelseresultat (EBIT) 1 066 1 136 1 578 1 704 1 096 473 1 481 982 1 427 1 941
Resultat efter finansnetto 938 956 1 405 1 473 811 127 1 213 766 962 2 339
Årets resultat 1 021 629 1 158 1 299 486 126 824 213 399 1 069
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 705 5 133 5 293 5 862 6 545 7 894 9 355 9 614 10 512 10 718
Omsättningstillgångar 9 300 10 033 10 861 10 807 8 112 7 821 7 312 5 938 5 355 5 279
Tillgångar 14 006 15 166 16 154 16 669 14 657 15 715 16 666 15 551 15 867 15 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 025 7 004 7 374 6 716 5 917 5 931 5 805 4 981 5 068 4 672
Obeskattade reserver 2 245 2 626 2 485 2 621 2 988 3 118 3 245 3 219 2 984 2 619
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 289 3 051 3 814 4 577 3 645 4 149 4 905 4 661 5 177 5 526
Kortfristiga skulder 2 447 2 484 2 480 2 754 2 107 2 517 2 711 2 691 2 638 3 180
Skulder och eget kapital 14 006 15 166 16 154 16 669 14 657 15 715 16 666 15 551 15 867 15 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 835 803 797 764
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 071 3 049 2 936 3 045 3 924 3 334 2 756 2 842 2 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 386 1 012 1 123 1 241 1 491 1 586 1 274 1 369 1 497
Utdelning till aktieägare 2 500 1 000 1 000 500 500 500 0 0 300 0
Omsättning 12 940 11 694 13 146 12 344 12 260 14 583 17 396 14 188 15 166 15 347
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 11 11 11 13 12 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 438 1 063 1 189 1 122 1 101 1 121 1 446 1 290 1 371 1 391
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 407 372 373 392 424 482 441 459 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 570 1 623 2 324 2 449 1 860 1 564 2 568 2 135 2 444 2 967
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,68% -10,59% 5,91% 1,93% -16,90% -16,03% 22,31% -5,90% -1,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,66% 7,53% 10,16% 10,28% 7,65% 3,21% 9,03% 6,71% 9,21% 16,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,29% 9,77% 12,55% 13,88% 9,26% 3,47% 8,67% 7,35% 9,70% 17,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,40% 66,10% 65,79% 63,05% 69,99% 61,40% 60,53% 65,04% 61,86% 61,21%
Rörelsekapital/omsättning 52,96% 64,58% 64,10% 65,24% 49,59% 36,40% 26,51% 22,89% 18,02% 13,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,66% 59,69% 57,65% 52,55% 55,39% 52,36% 49,18% 47,29% 45,48% 40,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 302,62% 320,13% 353,59% 279,38% 256,15% 164,24% 130,54% 118,21% 82,68% 83,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...