Visa allt om Hemköpskedjan AB
Visa allt om Hemköpskedjan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 741 648 5 657 442 5 450 198 5 195 246 5 070 500 5 031 900 4 746 100 4 940 400 5 325 600 5 639 500
Övrig omsättning 54 694 57 494 53 182 69 087 51 400 44 800 42 300 40 900 46 200 42 600
Rörelseresultat (EBIT) 170 811 221 761 193 330 200 809 127 900 115 200 77 200 19 300 -9 600 -46 700
Resultat efter finansnetto 174 644 231 065 193 388 151 696 128 800 116 000 77 600 18 000 -13 300 -60 900
Årets resultat 4 068 1 228 321 -48 778 89 400 85 900 57 300 28 700 13 600 -35 600
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 071 370 902 416 147 451 544 376 500 321 300 280 300 292 900 324 700 445 600
Omsättningstillgångar 357 435 426 104 377 176 302 927 320 200 346 300 326 800 332 700 483 300 445 200
Tillgångar 804 506 797 006 793 323 754 471 696 700 667 600 607 100 625 600 808 000 890 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 722 55 317 53 380 53 060 101 800 104 000 106 400 104 400 106 700 108 200
Obeskattade reserver 150 443 139 442 135 467 120 490 118 700 105 000 107 300 108 500 130 300 162 600
Avsättningar (tkr) 1 284 1 284 1 004 820 400 800 700 900 1 000 1 400
Långfristiga skulder 1 500 1 500 1 500 2 300 1 700 1 400 400 0 0 0
Kortfristiga skulder 591 557 599 463 601 972 577 801 474 100 456 400 392 300 411 800 570 000 618 600
Skulder och eget kapital 804 506 797 006 793 323 754 471 696 700 667 600 607 100 625 600 808 000 890 800
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 895 7 471 5 660 3 900 3 900 1 700 2 300 1 400 0 4 700
Varav tantiem till styrelse & VD 659 1 322 1 474 700 700 100 400 100 0 0
Löner till övriga anställda 623 804 611 023 600 267 561 482 533 100 529 400 485 300 502 100 548 400 563 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 243 060 230 436 214 525 181 993 189 300 183 600 172 600 176 000 196 100 210 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 796 342 5 714 936 5 503 380 5 264 333 5 121 900 5 076 700 4 788 400 4 981 300 5 371 800 5 682 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 640 1 637 1 628 1 592 1 522 1 391 1 349 1 409 1 564 1 705
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 501 3 456 3 348 3 263 3 331 3 617 3 518 3 506 3 405 3 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 519 504 469 477 514 489 482 476 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 170 811 327 005 292 603 297 120 219 800 205 100 164 500 120 800 127 400 106 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,49% 3,80% 4,91% 2,46% 0,77% 6,02% -3,93% -7,23% -5,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,73% 29,01% 24,39% 20,26% 18,73% 17,81% 13,29% 4,33% 0,16% -2,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,05% 4,09% 3,55% 2,94% 2,57% 2,36% 1,70% 0,55% 0,02% -0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,36% 18,74% 18,78% 18,93% 18,37% 18,55% 17,41% 16,41% 16,89% 15,77%
Rörelsekapital/omsättning -4,08% -3,06% -4,12% -5,29% -3,04% -2,19% -1,38% -1,60% -1,63% -3,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,01% 20,59% 20,05% 19,49% 27,90% 27,17% 30,55% 29,47% 25,09% 25,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,11% 37,90% 28,22% 18,49% 25,44% 32,32% 33,21% 30,62% 43,91% 33,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...