Visa allt om Restaurang Jazzhuset Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Jazzhuset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 200 4 698 5 084 5 290 5 498 5 096 3 720 3 696 4 527 4 199
Övrig omsättning 81 61 109 50 96 83 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 42 -63 122 59 175 7 10 2 77
Resultat efter finansnetto -10 41 -63 122 59 175 5 7 1 71
Årets resultat 16 41 -63 96 41 107 5 7 1 71
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 30 30 30 31 34 36 41 47 59
Omsättningstillgångar 531 573 542 676 709 488 472 431 356 598
Tillgångar 561 603 572 706 740 522 508 471 402 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 406 365 428 332 291 184 179 173 171
Obeskattade reserver 0 30 30 30 31 31 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 167 177 248 377 199 324 292 230 485
Skulder och eget kapital 561 603 572 706 740 522 508 471 402 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 237 125 372 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 333 1 537 1 393 1 585 1 431 728 990 1 236 1 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 312 333 312 335 299 182 200 384 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 281 4 759 5 193 5 340 5 594 5 179 3 720 3 696 4 527 4 199
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 7 8 8 7 6 6 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 050 783 726 661 687 728 620 616 503 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 276 270 216 242 251 195 221 223 194
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 42 -63 124 61 177 11 16 26 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,60% -7,59% -3,89% -3,78% 7,89% 36,99% 0,65% -18,36% 7,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,78% 6,97% -11,01% 17,28% 7,97% 33,52% 1,38% 2,12% 0,75% 11,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,24% 0,89% -1,24% 2,31% 1,07% 3,43% 0,19% 0,27% 0,07% 1,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,76% 79,84% 79,11% 79,00% 79,12% 78,47% 76,67% 76,24% 77,34% 76,73%
Rörelsekapital/omsättning 9,33% 8,64% 7,18% 8,09% 6,04% 5,67% 3,98% 3,76% 2,78% 2,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,22% 71,21% 67,90% 63,94% 47,95% 60,12% 36,22% 38,00% 43,03% 26,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 324,46% 288,62% 248,59% 242,74% 172,15% 224,12% 118,83% 120,21% 102,61% 100,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...