Visa allt om GISLAVED GUMMI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 541 311 582 568 590 733 521 318 506 010 501 074 514 886 506 666 539 734 562 817
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 107 505 106 942 108 315 93 215 88 502 80 804 63 407 52 410 59 085 74 756
Resultat efter finansnetto 102 600 106 909 109 106 93 516 88 803 79 972 64 883 53 069 59 232 75 275
Årets resultat 8 039 12 133 9 604 10 766 1 618 24 308 24 534 32 968 34 206 46 277
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 180 32 396 32 241 33 294 29 145 20 079 24 546 31 291 37 731 33 414
Omsättningstillgångar 302 646 294 669 296 935 265 905 269 433 398 014 338 362 267 036 237 200 183 276
Tillgångar 327 826 327 066 329 175 299 199 298 578 418 093 362 908 298 327 274 931 216 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 219 55 180 43 047 33 443 22 677 198 059 173 751 149 217 116 249 87 196
Obeskattade reserver 45 307 54 072 62 856 71 385 79 616 79 450 70 313 59 649 48 946 36 270
Avsättningar (tkr) 964 1 543 2 162 1 170 741 1 075 2 223 1 608 1 812 2 788
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 218 336 216 270 221 111 193 201 195 544 139 509 116 621 87 853 107 924 90 436
Skulder och eget kapital 327 826 327 065 329 176 299 199 298 578 418 093 362 908 298 327 274 931 216 690
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 3 420 3 581 4 214 2 966 2 841
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 770 - 2 583 1 322 790
Löner till övriga anställda 65 559 67 440 61 746 59 487 64 193 64 914 65 185 61 100 70 738 70 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 949 27 686 26 277 27 173 25 890 27 509 28 128 29 037 29 924 28 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 541 311 582 568 590 733 521 318 506 010 501 074 514 886 506 666 539 734 562 817
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 166 167 159 157 154 170 168 175 191 208
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 261 3 488 3 715 3 321 3 286 2 947 3 065 2 895 2 826 2 706
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 570 554 552 585 564 577 539 543 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 505 106 942 108 315 93 215 93 302 86 356 69 100 59 592 66 373 82 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,08% -1,38% 13,32% 3,03% 0,99% -2,68% 1,62% -6,13% -4,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,81% 32,73% 33,18% 31,26% 29,75% 19,35% 17,88% 17,86% 21,76% 34,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,87% 18,37% 18,49% 17,94% 17,55% 16,14% 12,61% 10,52% 11,08% 13,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,04% 22,86% 22,62% 22,92% 22,63% 21,67% 18,21% 16,00% 16,30% 18,30%
Rörelsekapital/omsättning 15,58% 13,46% 12,84% 13,95% 14,60% 51,59% 43,07% 35,37% 23,95% 16,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,06% 29,77% 27,97% 29,79% 28,39% 62,19% 62,99% 65,61% 55,40% 52,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,75% 123,39% 122,25% 127,99% 128,06% 271,09% 274,23% 273,54% 182,14% 138,94%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...