Visa allt om Fondex AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2006-12
Nettoomsättning 132 891 57 441 70 400 77 940 70 039 57 176 50 646 59 806 44 781 18 935
Övrig omsättning 4 058 27 911 237 763 110 796 275 831 27 549 231 907 56 834 3 637 151
Rörelseresultat (EBIT) 105 066 64 876 283 659 152 914 319 705 43 371 257 748 84 921 16 613 8 543
Resultat efter finansnetto 97 809 59 563 289 150 155 682 314 119 34 535 270 378 92 508 21 467 -706
Årets resultat 77 896 48 353 235 002 151 894 225 264 26 471 211 578 93 237 22 333 -648
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 926 598 1 769 789 1 747 346 2 116 704 2 070 769 1 643 608 1 618 590 1 231 483 1 114 107 277 733
Omsättningstillgångar 45 308 106 027 97 951 122 252 67 616 61 949 105 338 63 066 78 790 2 286
Tillgångar 1 971 906 1 875 816 1 845 297 2 238 956 2 138 385 1 705 557 1 723 928 1 294 549 1 192 897 280 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 082 094 995 234 950 726 1 006 541 878 639 692 872 670 166 493 862 398 070 16 978
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 105 532 0
Långfristiga skulder 866 155 857 978 860 610 1 179 066 1 215 943 988 458 999 328 655 499 591 754 247 330
Kortfristiga skulder 23 657 22 604 33 961 53 349 43 803 24 227 54 434 145 188 97 540 15 711
Skulder och eget kapital 1 971 906 1 875 816 1 845 297 2 238 956 2 138 385 1 705 557 1 723 928 1 294 549 1 192 897 280 020
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 411 589 585 580 242 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 287 2 819 2 557 4 258 3 856 6 252 6 064 6 140 2 021 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 237 1 147 1 171 1 686 1 846 1 993 1 943 2 013 602 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 136 949 85 352 308 163 188 736 345 870 84 725 282 553 116 640 48 418 19 086
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 7 7 10 10 17 17 17 9 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 289 8 206 10 057 7 794 7 004 3 363 2 979 3 518 4 976 9 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 616 652 594 485 471 480 303 144
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 066 64 876 283 659 152 914 320 179 43 781 258 096 85 318 26 973 10 983
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 131,35% -18,41% -9,67% 11,28% 22,50% 12,89% -15,32% 33,55% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,50% 3,82% 16,38% 7,65% 15,75% 2,67% 17,03% 8,87% 3,75% 3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 81,55% 124,79% 429,41% 219,86% 480,88% 79,57% 579,80% 192,06% 99,79% 45,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 81,63% 72,51% 74,68% 58,61% 75,80% 73,99% 100,00% 98,81%
Rörelsekapital/omsättning 16,29% 145,23% 90,89% 88,41% 34,00% 65,98% 100,51% -137,31% -41,87% -70,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,88% 53,06% 51,52% 44,96% 41,09% 40,62% 38,87% 38,15% 33,37% 6,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,52% 469,06% 288,42% 229,16% 154,36% 247,45% 188,73% 42,92% 80,06% 12,49%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 132 891 0 790 1 000 1 070 179 505 15 334 13 900 13 957
Övrig omsättning 4 058 0 0 0 0 0 0 0 236 656
Rörelseresultat (EBIT) 105 066 -470 -402 -877 321 -482 -13 6 795 3 590 4 733
Resultat efter finansnetto 97 809 -2 039 62 626 56 088 -3 081 -1 696 70 731 9 480 23 065 23 707
Årets resultat 77 896 4 596 75 012 68 587 10 425 796 90 537 9 480 24 529 25 783
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 004 409 822 404 324 498 569 531 076 392 653 349 543 365 913 479 992 518 452
Omsättningstillgångar 33 345 96 558 91 885 100 217 34 057 50 780 86 385 105 615 41 459 30 751
Tillgångar 417 349 506 380 496 209 598 786 565 133 443 433 435 928 471 528 521 451 549 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 025 182 117 177 521 244 694 176 108 195 683 194 886 104 348 210 575 376 219
Obeskattade reserver 10 679 12 909 11 009 7 109 4 350 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 189 25 479
Långfristiga skulder 180 683 200 881 224 834 274 438 325 362 192 560 194 536 350 336 190 207 140 725
Kortfristiga skulder 43 962 110 473 82 845 72 545 59 313 55 190 46 506 16 844 95 480 6 779
Skulder och eget kapital 417 349 506 380 496 209 598 786 565 133 443 433 435 928 471 528 521 451 549 203
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 220 464 580 242 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 - 104 414
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 65 161 206 127 0 0 - 33 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0
Omsättning 136 949 0 790 1 000 1 070 179 505 15 334 14 136 14 613
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 0 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 132 891 - 790 1 000 1 070 - - - 13 900 13 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 285 625 786 369 - - - 241 601
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 066 -470 -402 -877 321 -482 -13 6 823 6 599 7 742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -21,00% -6,54% 497,77% -64,55% -96,71% 10,32% -0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,97% - 13,50% 10,18% 0,06% -0,10% 17,08% 3,64% 5,87% 5,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 81,55% - 8 480,63% 6 097,70% 30,28% -252,51% 14 740,20% 112,01% 220,22% 214,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,57% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,99% - 1 144,30% 2 767,20% -2 360,37% -2 463,69% 7 896,83% 578,92% -388,64% 171,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,61% 37,95% 37,51% 41,79% 31,76% 44,13% 44,71% 22,13% 40,38% 68,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,85% 87,40% 110,91% 138,14% 57,42% 92,01% 185,75% 627,02% 43,42% 453,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!