Visa allt om Aktiebolaget O Hallquist Återvinning

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 157 001 100 683 118 091 136 556 134 270 86 072 85 975 119 084 102 076 134 612
Övrig omsättning 1 116 126 637 562 191 281 382 487 609 191
Rörelseresultat (EBIT) 23 134 3 820 6 107 4 161 11 262 6 323 916 3 346 -103 3 202
Resultat efter finansnetto 23 391 3 990 6 377 4 223 11 267 6 461 922 3 424 167 3 466
Årets resultat 12 903 2 209 3 611 3 269 6 560 5 109 876 3 092 1 155 2 002
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 884 19 159 19 867 13 293 12 602 10 791 12 265 12 558 13 596 16 015
Omsättningstillgångar 60 780 34 758 31 833 42 231 42 389 35 054 31 190 33 438 33 870 36 512
Tillgångar 88 663 53 916 51 700 55 524 54 991 45 846 43 455 45 996 47 465 52 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 902 36 500 34 290 33 679 34 411 29 652 31 392 32 017 30 424 30 769
Obeskattade reserver 13 500 6 400 5 250 3 500 3 500 670 778 1 005 1 565 2 883
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 261 11 017 12 160 18 345 17 080 15 524 11 285 12 975 15 476 18 874
Skulder och eget kapital 88 663 53 916 51 700 55 524 54 991 45 846 43 455 45 996 47 465 52 526
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 101 101 309 315 - 559 576 576 609 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 628 6 496 7 564 7 091 - 6 160 5 539 6 485 6 128 6 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 092 2 843 3 645 3 537 685 2 982 2 812 3 012 2 952 2 798
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 850 0 0 1 500
Omsättning 158 117 100 809 118 728 137 118 134 461 86 353 86 357 119 571 102 685 134 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 20 19 19 16 15 17 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 850 5 594 5 905 7 187 7 067 5 380 5 732 7 005 6 380 8 413
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 533 578 580 583 603 617 606 602 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 469 6 144 8 407 6 041 13 252 8 908 3 618 6 593 3 614 7 577
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 55,94% -14,74% -13,52% 1,70% 56,00% 0,11% -27,80% 16,66% -24,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,38% 7,40% 12,34% 7,61% 20,49% 14,09% 2,12% 7,45% 0,35% 6,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,90% 3,96% 5,40% 3,10% 8,39% 7,51% 1,07% 2,88% 0,16% 2,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,15% 26,14% 25,73% 22,74% 25,45% 31,47% 24,35% 21,76% 21,92% 21,48%
Rörelsekapital/omsättning 19,44% 23,58% 16,66% 17,49% 18,85% 22,69% 23,15% 17,18% 18,02% 13,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,52% 76,96% 74,25% 65,57% 67,54% 65,82% 73,64% 71,31% 66,67% 62,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,85% 190,98% 137,82% 138,29% 162,48% 164,00% 186,17% 177,71% 142,78% 153,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!