Visa allt om Danas Plåt och Smide Aktiebolag
Visa allt om Danas Plåt och Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 888 6 004 4 419 6 697 6 077 5 959 3 800 4 688 11 531 9 477
Övrig omsättning 221 109 - 70 - - 160 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 115 517 -755 548 83 212 -641 -550 2 008 1 652
Resultat efter finansnetto 115 509 -758 547 110 217 -637 -537 2 054 1 661
Årets resultat 115 509 -758 447 57 152 17 23 1 071 877
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 406 380 308 345 396 488 426 478 484
Omsättningstillgångar 1 373 1 222 897 1 847 2 022 1 746 1 930 2 815 4 444 3 802
Tillgångar 1 713 1 628 1 278 2 155 2 367 2 142 2 417 3 240 4 922 4 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 925 416 1 174 727 1 471 1 446 1 556 2 043 1 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 29 0 0 675 1 270 745
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 643 702 861 981 1 610 671 971 1 009 1 609 2 059
Skulder och eget kapital 1 713 1 628 1 278 2 155 2 367 2 142 2 417 3 240 4 922 4 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 485 310 340 515 919 752
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 147 2 364 2 407 1 861 1 729 1 607 1 502 2 243 2 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 747 693 835 775 823 816 902 1 503 1 469
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 800 128 128 510 510
Omsättning 4 109 6 113 4 419 6 767 6 077 5 959 3 960 4 688 11 531 9 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 12 10 10 9 9 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 555 751 368 670 608 662 422 521 1 048 862
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 370 263 330 317 316 310 334 443 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 584 -707 584 141 303 -510 -409 2 142 1 775
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,24% 35,87% -34,02% 10,20% 1,98% 56,82% -18,94% -59,34% 21,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,83% 31,76% -59,08% 25,43% 4,65% 10,18% -26,40% -16,57% 42,04% 38,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,01% 8,61% -17,09% 8,18% 1,81% 3,66% -16,79% -11,45% 17,94% 17,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,91% 75,97% 83,96% 74,39% 70,43% 70,25% 76,29% 76,83% 75,03% 77,95%
Rörelsekapital/omsättning 18,78% 8,66% 0,81% 12,93% 6,78% 18,04% 25,24% 38,52% 24,59% 18,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,71% 56,82% 32,55% 54,48% 31,62% 68,67% 59,83% 63,38% 60,09% 47,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,35% 135,90% 67,71% 158,31% 105,09% 236,81% 173,12% 255,20% 271,16% 181,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...