Visa allt om Anropa Invest AB
Visa allt om Anropa Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 136 757 755 742 708 727 651 633
Övrig omsättning - - 7 440 - - - 1 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -27 7 185 102 4 -46 -274 -99 -429 -259
Resultat efter finansnetto 196 -252 7 241 144 73 46 -227 -46 -275 -106
Årets resultat 159 -259 5 648 83 72 46 -120 0 271 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 621 707 793 882 973 1 065 1 158
Omsättningstillgångar 9 252 10 778 11 245 3 660 3 648 3 631 3 616 3 900 4 085 4 381
Tillgångar 9 252 10 778 11 245 4 281 4 356 4 424 4 499 4 873 5 150 5 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 149 9 151 9 566 4 074 4 141 4 213 4 294 4 541 4 661 4 481
Obeskattade reserver 59 37 37 37 0 0 0 107 154 813
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 1 591 1 642 170 214 212 205 225 335 245
Skulder och eget kapital 9 252 10 778 11 245 4 281 4 356 4 424 4 499 4 873 5 150 5 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 405 180 60 60 60 54 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 280 0 0 0 0 0 0 392
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 29 41 317 453 454 454 459 131
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 127 127 120 92
Omsättning 0 0 7 576 757 755 742 709 728 652 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 68 379 378 371 354 364 326 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 155 224 258 259 258 258 259 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 -27 7 185 188 90 43 -183 -8 -336 -162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - 0,26% 1,75% 4,80% -2,61% 11,67% 2,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 64,39% 3,36% 1,68% 1,04% -5,05% -0,92% -5,34% -1,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 5 324,26% 19,02% 9,67% 6,20% -32,06% -6,19% -42,24% -16,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 7 061,03% 461,03% 454,83% 460,78% 481,78% 505,50% 576,04% 653,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,38% 85,17% 85,33% 95,84% 95,06% 95,23% 95,44% 94,81% 92,66% 91,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21 516,28% 677,44% 684,84% 2 152,94% 1 704,67% 1 712,74% 1 763,90% 1 733,33% 1 219,40% 1 788,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...