Visa allt om Fenix Outdoor AB
Visa allt om Fenix Outdoor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 186 552 114 995 0 0 0 0 0 0 150 914 249 181
Övrig omsättning 5 130 1 080 90 590 68 354 59 326 50 185 9 888 7 719 11 913 8 943
Rörelseresultat (EBIT) -3 481 -3 971 -31 290 -36 348 -46 446 -36 213 -25 676 -26 498 32 492 57 857
Resultat efter finansnetto 128 209 50 960 90 900 130 352 57 211 119 236 77 262 12 932 68 740 75 696
Årets resultat 324 996 215 022 39 153 110 402 47 512 98 770 76 801 27 174 48 639 48 233
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 415 349 424 764 326 237 283 183 268 608 297 087 295 838 234 804 205 714 152 545
Omsättningstillgångar 943 315 592 988 913 644 603 364 540 787 397 084 301 773 241 655 157 420 171 199
Tillgångar 1 358 664 1 017 752 1 239 881 886 547 809 395 694 171 597 611 476 459 363 134 323 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 529 422 701 493 064 506 994 449 686 442 006 383 047 253 787 233 937 211 700
Obeskattade reserver 254 357 190 097 113 097 91 113 87 410 86 123 78 930 66 276 73 900 65 542
Avsättningar (tkr) 0 0 235 301 0 0 0 0 0 960
Långfristiga skulder 1 389 12 271 13 771 8 622 9 860 9 802 9 913 10 025 11 323 0
Kortfristiga skulder 356 389 392 684 619 714 279 517 262 439 156 240 125 721 146 371 43 974 45 542
Skulder och eget kapital 1 358 664 1 017 752 1 239 881 886 547 809 395 694 171 597 611 476 459 363 134 323 744
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 446 - 615 300 250 250 250 1 077 1 208 1 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 306 15 399 13 168 13 053 14 348 10 320 11 583 16 403 16 627 12 320
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 815 6 955 5 924 4 727 6 017 5 102 4 030 7 829 7 467 6 111
Utdelning till aktieägare 450 000 0 285 385 53 095 53 095 39 821 39 821 26 547 26 547 26 547
Omsättning 191 682 116 075 90 590 68 354 59 326 50 185 9 888 7 719 162 827 258 124
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 38 36 24 23 23 23 41 39 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 146 3 026 - - - - - - 3 870 7 787
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 807 638 601 753 896 645 737 637 664 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 380 6 271 -16 396 -24 463 -38 246 -30 056 -23 203 -24 509 34 279 62 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,23% - - - - - - -100,00% -39,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,88% 5,53% - - - - - - 19,33% 23,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 71,93% 48,94% - - - - - - 46,51% 30,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - 43,25% 41,46%
Rörelsekapital/omsättning 314,62% 174,18% - - - - - - 75,17% 50,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,55% 56,10% 46,88% 65,20% 63,52% 72,82% 73,83% 63,52% 79,07% 79,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,69% 151,01% 147,43% 215,86% 206,06% 254,15% 240,03% 165,10% 357,98% 295,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...