Visa allt om Ekengårds Jordbruksförvaltning Aktiebolag
Visa allt om Ekengårds Jordbruksförvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 33 181 33 237 29 686 31 382 28 800 35 324 29 314 28 660 33 276 20 514
Övrig omsättning 819 1 391 560 252 787 169 284 2 125 771 419
Rörelseresultat (EBIT) 1 815 754 181 247 1 143 1 625 503 2 898 2 724 -1 913
Resultat efter finansnetto 1 876 969 128 300 1 118 1 560 479 2 855 2 565 -2 043
Årets resultat 996 505 97 511 450 608 207 842 2 114 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 091 7 484 7 129 8 457 9 015 8 818 7 698 6 758 7 014 7 654
Omsättningstillgångar 7 795 6 045 3 921 3 996 4 681 5 791 4 914 6 343 4 997 5 978
Tillgångar 18 886 13 529 11 050 12 453 13 697 14 609 12 612 13 102 12 011 13 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 153 3 157 2 652 2 555 2 144 1 894 1 286 1 078 4 036 2 122
Obeskattade reserver 3 765 3 160 2 822 2 822 3 191 2 662 1 910 1 710 0 344
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 924 564 124 320 905 1 497 1 852 1 789 1 937 2 486
Kortfristiga skulder 7 044 6 649 5 452 6 756 7 457 8 555 7 564 8 524 6 038 8 680
Skulder och eget kapital 18 886 13 529 11 050 12 453 13 697 14 609 12 612 13 102 12 011 13 632
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 407 335 498 456 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 150 150 150 - -
Löner till övriga anställda 1 936 1 943 1 836 1 720 1 630 1 253 1 102 1 022 1 947 1 796
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 760 717 667 633 554 583 422 411 747 784
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 100 200 0 0 3 800 200
Omsättning 34 000 34 628 30 246 31 634 29 587 35 493 29 598 30 785 34 047 20 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 5 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 530 5 540 4 948 6 276 5 760 7 065 5 863 5 732 3 697 2 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 447 418 471 437 451 372 394 347 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 424 2 270 1 682 1 736 2 516 2 683 1 472 3 952 4 197 -472
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,17% 11,96% -5,40% 8,97% -18,47% 20,50% 2,28% -13,87% 62,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,22% 7,61% 1,79% 3,08% 9,26% 11,78% 5,14% 23,19% 23,30% -13,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,82% 3,10% 0,67% 1,22% 4,41% 4,87% 2,21% 10,60% 8,41% -9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,44% 29,24% 26,06% 34,52% 25,44% 27,68% 22,29% 27,04% 39,24% 28,46%
Rörelsekapital/omsättning 2,26% -1,82% -5,16% -8,79% -9,64% -7,82% -9,04% -7,61% -3,13% -13,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,54% 41,55% 43,92% 37,22% 32,82% 26,39% 21,36% 17,62% 33,60% 17,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,63% 72,72% 26,05% 39,03% 16,62% 44,61% 35,03% 60,62% 79,08% 50,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...