Visa allt om City forum Skåne AB
Visa allt om City forum Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 879 725 953 1 013 1 297 780 781 1 358 1 679 1 633
Övrig omsättning 50 - - - 20 350 210 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 9 -40 8 16 -10 22 -37 27 14
Resultat efter finansnetto 1 0 -58 0 12 -15 -11 -62 12 -18
Årets resultat 0 0 1 0 18 0 0 1 24 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 47 90 94 75 90 165 272 380
Omsättningstillgångar 732 700 686 581 649 551 1 166 1 148 1 325 1 092
Tillgångar 732 723 733 671 742 626 1 256 1 313 1 597 1 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 138 138 136 137 119 119 119 125 101
Obeskattade reserver 0 0 0 59 59 71 86 97 160 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 441 510 471 429 379 284 950 899 895 988
Kortfristiga skulder 153 75 125 47 169 153 102 198 417 200
Skulder och eget kapital 732 723 733 671 742 626 1 256 1 313 1 597 1 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 200 312 342 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 265 114 217 225 310 306 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 44 12 22 15 32 31 63 98 111 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Omsättning 929 725 953 1 013 1 317 1 130 991 1 358 1 679 1 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 440 363 477 507 649 780 781 1 358 1 679 1 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 164 72 130 130 181 359 286 438 480 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 32 4 11 39 5 97 71 135 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,24% -23,92% -5,92% -21,90% 66,28% -0,13% -42,49% -19,12% 2,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 1,24% -5,32% 1,79% 3,10% -0,32% 1,99% -2,21% 3,07% 1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,68% 1,24% -4,09% 1,18% 1,77% -0,26% 3,20% -2,14% 2,92% 1,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,75% 62,76% 58,97% 55,58% 55,90% 45,51% 56,21% 68,26% 62,72% 57,26%
Rörelsekapital/omsättning 65,87% 86,21% 58,87% 52,71% 37,01% 51,03% 136,24% 69,96% 54,08% 54,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,85% 19,09% 18,83% 27,13% 24,32% 27,37% 14,52% 14,51% 15,04% 15,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 478,43% 933,33% 548,80% 1 236,17% 384,02% 360,13% 1 143,14% 579,80% 317,75% 546,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...