Visa allt om Würth Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 033 456 918 978 884 595 855 701 803 246 731 086 673 560 598 141 558 926 561 229
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 13 878 -10 673 -15 628 33 151 24 542 26 197 14 027 594 -13 154 -6 504
Resultat efter finansnetto 21 204 -18 479 -22 985 26 862 20 287 23 568 8 506 -5 341 -18 234 -7 572
Årets resultat 16 669 -15 250 -13 969 889 15 261 13 613 6 447 -4 350 -14 384 -4 024
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 068 217 958 225 324 209 703 205 210 208 570 215 144 218 235 219 717 143 281
Omsättningstillgångar 265 019 238 059 184 111 219 669 190 966 178 084 157 013 136 907 120 685 115 835
Tillgångar 483 087 456 017 409 435 429 372 396 176 386 654 372 157 355 142 340 402 259 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 301 96 632 86 882 100 851 99 962 84 701 71 088 64 642 69 015 83 399
Obeskattade reserver 0 0 0 5 863 5 863 5 863 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 000 145 000 95 000 165 000 0 70 000 205 000 195 000 180 000 90 000
Kortfristiga skulder 264 786 214 385 227 553 157 658 290 351 226 090 96 069 95 500 91 387 85 717
Skulder och eget kapital 483 087 456 017 409 435 429 372 396 176 386 654 372 157 355 142 340 402 259 116
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 3 820 4 812 5 298 5 126 - 5 016 2 159 2 379 2 581 3 161
Varav tantiem till styrelse & VD 1 986 632 1 673 1 627 1 400 1 650 - 450 230 812
Löner till övriga anställda 220 001 208 893 202 037 184 849 176 238 162 938 155 508 148 506 141 081 141 907
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 106 724 96 717 97 589 86 816 65 230 74 696 65 802 63 524 65 481 64 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 033 456 918 978 884 595 855 701 803 246 731 086 673 560 598 141 558 926 561 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 444 441 436 402 388 369 359 353 350 376
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 328 2 084 2 029 2 129 2 070 1 981 1 876 1 694 1 597 1 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 744 704 699 689 622 658 622 607 598 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 974 2 281 5 390 79 479 42 709 42 714 28 556 13 699 -5 803 -1 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,46% 3,89% 3,38% 6,53% 9,87% 8,54% 12,61% 7,02% -0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,26% 2,56% -0,47% 9,72% 6,78% 7,76% 3,85% 0,25% -3,81% -2,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,39% 1,27% -0,22% 4,88% 3,34% 4,10% 2,13% 0,15% -2,32% -1,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,10% 53,56% 52,84% 55,14% 54,97% 56,86% 56,38% 58,09% 58,25% 59,67%
Rörelsekapital/omsättning 0,02% 2,58% -4,91% 7,25% -12,37% -6,57% 9,05% 6,92% 5,24% 5,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,45% 21,19% 21,22% 24,55% 26,39% 23,09% 19,10% 18,20% 20,27% 32,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,00% 68,88% 42,11% 86,23% 40,56% 49,85% 98,61% 82,52% 69,78% 69,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!