Visa allt om Gabs Rostfria Aktiebolag
Visa allt om Gabs Rostfria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 993 2 811 2 770 3 179 3 261 3 729 3 326 4 286 5 151 5 303
Övrig omsättning 47 3 47 - - - - 1 1 5
Rörelseresultat (EBIT) 131 102 -64 287 237 228 -387 -538 379 660
Resultat efter finansnetto 44 7 -107 95 41 18 -555 -678 241 535
Årets resultat 44 7 -107 95 41 18 -555 -678 266 535
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 821 4 371 4 400 3 250 1 992 2 236 2 353 2 586 2 830 2 900
Omsättningstillgångar 2 277 1 824 2 289 1 554 1 396 1 305 1 555 1 773 2 102 1 626
Tillgångar 7 098 6 195 6 689 4 804 3 388 3 540 3 909 4 359 4 933 4 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 510 2 035 2 105 2 212 809 858 929 1 574 2 341 2 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 965 3 469 3 346 1 340 1 123 1 191 1 268 1 328 1 295 1 465
Kortfristiga skulder 622 691 1 239 1 253 1 455 1 492 1 712 1 458 1 297 962
Skulder och eget kapital 7 098 6 195 6 689 4 804 3 388 3 540 3 909 4 359 4 933 4 526
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 332 426 428 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 972 1 012 1 012 906 1 108 1 100 1 136 1 414 1 490 1 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 369 356 601 321 379 376 424 498 611 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 040 2 814 2 817 3 179 3 261 3 729 3 326 4 287 5 152 5 308
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 748 703 693 795 652 746 554 612 736 758
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 352 416 340 308 297 316 322 348 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 295 -6 367 366 389 -238 -383 630 816
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,47% 1,48% -12,87% -2,51% -12,55% 12,12% -22,40% -16,79% -2,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,87% 1,66% -0,07% 5,97% 7,00% 6,58% -9,87% -12,30% 7,72% 14,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% 3,66% -0,18% 9,03% 7,27% 6,25% -11,61% -12,51% 7,40% 12,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,11% 78,19% 75,81% 72,22% 77,71% 71,04% 68,46% 71,82% 64,86% 75,50%
Rörelsekapital/omsättning 55,30% 40,31% 37,91% 9,47% -1,81% -5,01% -4,72% 7,35% 15,63% 12,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,36% 32,85% 31,47% 46,04% 23,88% 24,24% 23,77% 36,11% 47,46% 46,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,92% 77,13% 88,30% 25,70% 14,78% 18,30% 32,65% 41,77% 71,94% 64,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...