Visa allt om HEXPOL AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 13 770 000 12 230 000 10 879 000 11 229 000 8 918 000 8 036 000 8 007 000 7 197 000 3 798 000 2 608 000
Övrig omsättning 16 000 16 000 29 000 16 000 33 000 22 000 3 000 2 000 3 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 150 000 1 986 000 1 921 000 1 964 000 1 456 000 1 255 000 1 069 000 895 000 396 000 163 000
Resultat efter finansnetto 2 161 000 1 968 000 1 913 000 1 943 000 1 436 000 1 236 000 1 047 000 872 000 370 000 140 000
Årets resultat 1 646 000 1 527 000 1 397 000 1 393 000 1 048 000 930 000 753 000 619 000 273 000 102 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 698 000 7 048 000 6 423 000 5 868 000 4 832 000 3 946 000 3 971 000 3 365 000 3 438 000 1 977 000
Omsättningstillgångar 4 758 000 3 302 000 3 425 000 2 855 000 2 452 000 1 932 000 1 936 000 1 843 000 1 473 000 811 000
Tillgångar 14 456 000 10 350 000 9 848 000 8 723 000 7 284 000 5 878 000 5 907 000 5 208 000 4 911 000 2 788 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 592 000 7 010 000 7 559 000 6 233 000 5 049 000 3 617 000 2 909 000 2 473 000 1 318 000 1 217 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 368 000 261 000 208 000 13 000 0 11 000 11 000
Långfristiga skulder 3 365 000 1 177 000 428 000 492 000 218 000 928 000 409 000 1 760 000 1 988 000 1 031 000
Kortfristiga skulder 2 499 000 2 163 000 1 861 000 1 630 000 1 756 000 1 125 000 2 576 000 975 000 1 585 000 529 000
Skulder och eget kapital 14 456 000 10 350 000 9 848 000 8 723 000 7 284 000 5 878 000 5 907 000 5 208 000 4 911 000 2 788 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 112 000 87 000 71 000 64 000 57 000 47 000 36 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 43 000 33 000 24 000 22 000 17 000 8 000 8 000
Löner till övriga anställda 1 532 000 1 353 000 1 253 000 1 200 000 882 000 657 000 719 000 623 000 351 000 309 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 253 000 216 000 195 000 185 000 143 000 142 000 129 000 124 000 98 000 85 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 786 000 12 246 000 10 908 000 11 245 000 8 951 000 8 058 000 8 010 000 7 199 000 3 801 000 2 608 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 454 4 326 4 028 3 858 3 493 3 411 3 112 3 041 2 133 1 809
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 092 2 827 2 701 2 911 2 553 2 356 2 573 2 367 1 781 1 442
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 363 359 388 318 255 293 264 233 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 409 000 2 229 000 2 137 000 2 173 000 1 622 000 1 411 000 1 221 000 1 045 000 484 000 247 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,59% 12,42% -3,12% 25,91% 10,98% 0,36% 11,25% 89,49% 45,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,18% 19,33% 19,59% 22,69% 20,11% 21,64% 18,50% 17,49% 8,12% 6,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,93% 16,36% 17,73% 17,62% 16,43% 15,83% 13,65% 12,66% 10,51% 6,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,23% 21,73% 23,57% 22,88% 21,70% 20,73% 19,01% 18,02% 18,62% 16,22%
Rörelsekapital/omsättning 16,41% 9,31% 14,38% 10,91% 7,80% 10,04% -7,99% 12,06% -2,95% 10,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,44% 67,73% 76,76% 71,45% 69,32% 61,53% 49,25% 47,48% 26,84% 43,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,17% 111,65% 141,81% 132,09% 106,61% 128,36% 54,35% 140,10% 62,21% 114,74%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 47 000 42 000 42 000 46 000 35 000 32 000 30 000 31 000 23 000 31 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 000 -15 000 -26 000 -17 000 -24 000 -15 000 -20 000 -13 000 -12 000 -2 000
Resultat efter finansnetto 1 957 000 1 024 000 1 196 000 366 000 279 000 357 000 1 329 000 359 000 665 000 -21 000
Årets resultat 2 017 000 975 000 1 143 000 363 000 279 000 365 000 1 314 000 352 000 684 000 -15 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 956 000 6 314 000 5 676 000 4 994 000 4 990 000 4 921 000 5 010 000 3 602 000 3 787 000 1 497 000
Omsättningstillgångar 1 851 000 1 506 000 2 565 000 2 125 000 1 361 000 1 028 000 960 000 754 000 536 000 565 000
Tillgångar 10 807 000 7 820 000 8 241 000 7 119 000 6 351 000 5 949 000 5 970 000 4 356 000 4 323 000 2 062 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 421 000 3 075 000 3 735 000 3 159 000 3 209 000 3 239 000 3 081 000 1 939 000 1 076 000 365 000
Obeskattade reserver 0 61 000 32 000 0 0 0 8 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 290 000 825 000 0 434 000 219 000 940 000 228 000 1 638 000 1 916 000 924 000
Kortfristiga skulder 4 096 000 3 859 000 4 474 000 3 526 000 2 923 000 1 770 000 2 653 000 779 000 1 331 000 773 000
Skulder och eget kapital 10 807 000 7 820 000 8 241 000 7 119 000 6 351 000 5 949 000 5 970 000 4 356 000 4 323 000 2 062 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 20 000 19 000 17 000 21 000 20 000 14 000 13 000 14 000 8 000 8 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 10 000 5 000 6 000 8 000 8 000 4 000 6 000 5 000 4 000 5 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 16 000 14 000 13 000 14 000 14 000 10 000 11 000 10 000 9 000 7 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 585 142 413 042 309 781 207 000 172 101 103 260 26 552
Omsättning 47 000 42 000 42 000 46 000 35 000 32 000 30 000 31 000 23 000 31 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 400 8 400 8 400 9 200 7 000 6 400 6 000 6 200 4 600 5 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 9 200 7 600 7 200 8 600 8 400 5 600 6 000 - 4 200 3 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 000 -15 000 -26 000 -16 000 -22 000 -15 000 -20 000 -13 000 -12 000 -2 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,90% 0,00% -8,70% 31,43% 9,38% 6,67% -3,23% 34,78% -25,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,75% 13,87% 14,84% 6,11% 5,20% 6,45% 22,68% 9,11% 17,00% 0,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 770,21% 2 583,33% 2 911,90% 945,65% 942,86% 1 200,00% 4 513,33% 1 280,65% 3 195,65% 25,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -27,66% -35,71% -61,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4 776,60% -5 602,38% -4 545,24% -3 045,65% -4 462,86% -2 318,75% -5 643,33% -80,65% -3 456,52% -670,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,91% 39,93% 45,63% 44,37% 50,53% 54,45% 51,71% 44,51% 24,89% 17,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,19% 39,03% 57,33% 60,27% 46,56% 58,08% 36,19% 96,79% 40,27% 73,09%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...