Visa allt om SUEZ Recycling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 345 968 2 306 115 2 196 664 2 168 952 2 225 824 2 226 038 2 126 299 1 983 863 1 852 071 1 937 726
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 739 136 929 140 735 151 951 142 730 151 784 135 491 128 333 107 975 154 926
Resultat efter finansnetto 154 463 773 922 171 336 177 474 163 139 176 298 127 237 132 712 103 532 171 277
Årets resultat 103 605 748 919 121 175 117 294 146 780 133 981 103 751 93 567 76 179 91 426
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 725 805 744 894 919 769 945 515 1 113 021 1 171 025 1 187 380 1 174 938 1 175 205 1 100 088
Omsättningstillgångar 907 409 1 593 743 753 472 593 639 527 022 548 520 541 020 454 776 398 195 502 045
Tillgångar 1 633 214 2 338 637 1 673 241 1 539 154 1 640 043 1 719 545 1 728 400 1 629 714 1 573 400 1 602 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 583 1 012 740 384 821 313 646 251 257 189 491 183 860 238 046 233 014 287 051
Obeskattade reserver 508 675 501 675 515 519 519 019 639 230 654 489 636 531 652 228 646 425 651 561
Avsättningar (tkr) 293 169 299 414 287 427 282 835 271 266 275 739 280 086 267 807 263 981 262 607
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 468 787 524 808 485 474 423 654 478 290 599 826 627 923 471 633 429 980 400 914
Skulder och eget kapital 1 633 214 2 338 637 1 673 241 1 539 154 1 640 043 1 719 545 1 728 400 1 629 714 1 573 400 1 602 133
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 437 3 163 2 995 2 964 2 872 2 677 2 658 2 619 2 459 2 452
Varav tantiem till styrelse & VD 773 855 784 742 749 684 738 640 672 802
Löner till övriga anställda 400 393 409 506 391 275 397 326 410 426 403 519 396 554 395 902 359 733 331 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 2 449
Sociala kostnader 175 219 168 206 162 908 156 184 164 917 160 358 159 350 163 629 147 486 136 374
Utdelning till aktieägare 133 169 750 000 121 000 50 000 50 000 50 000 50 000 110 661 86 068 128 900
Omsättning 2 345 968 2 306 115 2 196 664 2 168 952 2 225 824 2 226 038 2 126 299 1 983 863 1 852 071 1 937 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 131 1 167 1 143 1 173 1 259 1 272 1 274 1 280 1 211 1 160
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 074 1 976 1 922 1 849 1 768 1 750 1 669 1 550 1 529 1 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 533 524 507 492 478 460 465 448 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 313 366 307 592 306 919 322 823 337 525 344 098 301 784 294 226 268 212 308 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,73% 4,98% 1,28% -2,56% -0,01% 4,69% 7,18% 7,12% -4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,05% 33,50% 10,77% 12,14% 10,43% 10,74% 8,33% 8,59% 7,06% 11,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,99% 33,98% 8,20% 8,62% 7,69% 8,30% 6,77% 7,06% 6,00% 9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,70% 46,35% 12,20% 7,84% 2,19% -2,30% -4,09% -0,85% -1,72% 5,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,49% 60,04% 47,03% 46,68% 45,72% 39,07% 37,78% 44,10% 45,09% 47,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,91% 302,33% 153,80% 138,00% 107,58% 90,22% 85,72% 95,95% 91,80% 124,66%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...