Visa allt om LRF Driftsbyrån AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning - 431 431 1 060 662 1 052 534 1 052 367 1 057 212 1 055 951 1 048 703 1 076 818 1 064 717
Övrig omsättning - 20 353 4 023 5 281 4 467 5 572 6 217 7 433 6 312 12 065
Rörelseresultat (EBIT) - 57 559 65 905 68 261 67 051 62 722 50 711 34 213 26 767 75 667
Resultat efter finansnetto - 25 742 60 572 63 005 64 452 35 890 37 556 23 971 18 234 59 454
Årets resultat - 5 20 547 1 813 284 314 -1 818 -2 271 -3 570
Balansräkningar (tkr)
2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 128 10 618 10 762 11 688 11 382 13 523 19 782 23 252 22 486
Omsättningstillgångar - 758 496 1 136 611 1 104 131 1 079 968 982 894 878 777 794 822 806 827 791 109
Tillgångar - 758 624 1 147 229 1 114 893 1 091 656 994 276 892 300 814 604 830 079 813 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 59 074 106 069 106 049 105 502 103 688 59 058 58 744 58 562 58 583
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 656 657 652 533 631 161 606 992 577 516 524 776 492 141 458 713 397 037
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 42 893 388 627 377 683 379 162 313 071 308 466 263 719 312 804 357 975
Skulder och eget kapital - 758 624 1 147 229 1 114 893 1 091 656 994 276 892 300 814 604 830 079 813 595
Löner & utdelning (tkr)
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 955 - 4 013 3 994 3 183 5 601 2 358 3 163 2 944
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda - 187 017 481 580 468 688 469 469 473 087 486 650 491 214 497 800 491 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 1 254 - 3 490 0
Sociala kostnader - 69 141 210 764 205 976 206 159 208 759 214 977 215 320 249 581 220 764
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 451 784 1 064 685 1 057 815 1 056 834 1 062 784 1 062 168 1 056 136 1 083 130 1 076 782
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 420 929 939 1 122 1 163 1 202 1 269 1 283 1 300
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 027 1 142 1 121 938 909 879 826 839 819
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 700 785 762 640 622 616 588 617 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 58 842 69 518 72 051 71 637 68 406 58 116 42 257 34 614 82 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -59,32% 0,77% 0,02% -0,46% 0,12% 0,69% -2,61% 1,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 8,49% 7,47% 7,82% 7,86% 6,78% 6,54% 5,40% 4,52% 9,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 14,93% 8,08% 8,29% 8,16% 6,38% 5,53% 4,19% 3,48% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 99,96% 99,94% 99,93% 99,98% 99,89% 99,87% 99,94% 99,89% 99,78%
Rörelsekapital/omsättning - 165,87% 70,52% 69,02% 66,59% 63,36% 54,01% 50,64% 45,88% 40,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 7,79% 9,25% 9,51% 9,66% 10,43% 6,62% 7,21% 7,05% 7,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 1 768,34% 291,72% 291,70% 284,05% 312,47% 283,51% 299,80% 256,33% 218,40%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Årsredovisningen omfattar felaktiga eller olika perioder/orgnr på filmen
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...