Visa allt om Edstraco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 488 10 086 11 389 10 337 9 169 6 890 8 018 8 771 8 232 6 906
Övrig omsättning 2 276 0 0 83 70 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 662 1 835 1 874 1 521 1 500 720 889 175 735 -333
Resultat efter finansnetto 1 747 1 922 1 787 1 386 1 490 626 841 208 872 -215
Årets resultat 1 151 1 256 1 251 769 859 619 442 330 896 158
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 088 2 386 1 505 1 296 887 805 686 422 725 658
Omsättningstillgångar 6 646 7 392 7 872 6 382 4 912 3 609 4 042 3 769 9 187 7 543
Tillgångar 10 734 9 778 9 377 7 678 5 799 4 414 4 727 4 191 9 912 8 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 678 2 727 1 471 1 220 1 000 911 692 450 6 167 5 521
Obeskattade reserver 2 315 2 055 1 715 1 535 1 180 805 1 000 760 990 1 260
Avsättningar (tkr) 756 634 562 490 378 306 229 0 0 0
Långfristiga skulder 2 235 1 245 1 625 1 375 600 300 300 200 50 0
Kortfristiga skulder 2 751 3 118 4 004 3 058 2 641 2 092 2 507 2 781 2 705 1 420
Skulder och eget kapital 10 734 9 778 9 377 7 678 5 799 4 414 4 727 4 191 9 912 8 201
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 100 429
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 918 1 036 795 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 427 468 331 515
Utdelning till aktieägare 600 120 0 1 000 550 770 400 200 6 047 250
Omsättning 10 490 10 362 11 389 10 337 9 252 6 960 8 018 8 771 8 232 6 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 496 3 362 3 796 3 446 3 056 3 445 4 009 4 386 2 744 2 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 515 541 533 501 723 684 769 422 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 662 1 858 1 897 1 524 1 503 723 892 181 748 -320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,99% -11,44% 10,18% 12,74% 33,08% -14,07% -8,59% 6,55% 19,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,17% 22,00% 20,29% 19,85% 26,97% 16,65% 19,06% 5,75% 8,88% -1,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,57% 21,33% 16,71% 14,74% 17,06% 10,67% 11,24% 2,75% 10,69% -2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,68% 39,95% 28,23% 35,44% 36,10% 36,91% 32,58% 33,11% 33,79% 31,57%
Rörelsekapital/omsättning 37,14% 42,38% 33,96% 32,16% 24,77% 22,02% 19,14% 11,26% 78,74% 88,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,77% 44,28% 29,95% 31,48% 33,12% 34,86% 31,14% 24,88% 70,01% 78,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,99% 197,43% 151,47% 170,86% 145,32% 124,43% 127,32% 102,12% 295,12% 481,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!