Visa allt om Parant Handel Aktiebolag
Visa allt om Parant Handel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04
Nettoomsättning 3 783 125 263 130 431 128 639 128 931 125 886 112 267 107 896 97 925 97 202
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 269 1 828 2 460 2 719 1 552 2 607 2 446 3 819 806 -996
Resultat efter finansnetto 5 511 2 991 2 636 2 992 1 858 3 213 3 236 3 739 513 -1 368
Årets resultat 6 638 2 190 1 542 1 982 2 120 3 754 2 194 1 005 1 -155
Balansräkningar (tkr)
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 769 14 042 11 183 13 162 14 640 16 557 17 759 15 821 19 193 22 227
Omsättningstillgångar 9 035 19 976 11 490 7 898 8 348 9 537 9 788 8 726 6 317 4 748
Tillgångar 22 804 34 018 22 672 21 060 22 988 26 094 27 546 24 547 25 510 26 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 732 14 094 11 904 10 362 10 880 12 760 14 006 12 812 12 007 12 006
Obeskattade reserver 0 2 728 2 363 1 926 1 778 2 973 5 090 4 942 2 653 2 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 7 147
Kortfristiga skulder 2 073 17 196 8 405 8 772 10 330 10 361 8 450 6 793 7 350 5 610
Skulder och eget kapital 22 804 34 018 22 672 21 060 22 988 26 094 27 546 24 547 25 510 26 975
Löner & utdelning (tkr)
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
2003-04
2002-04
Löner till styrelse & VD 217 900 866 1 021 901 896 624 624 888 817
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 10 276 10 190 9 791 9 472 8 692 8 219 7 046 6 450 6 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 0
Sociala kostnader 57 3 951 4 848 4 459 4 425 4 505 3 856 3 309 3 190 3 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 500 4 000 1 000 1 000 200 0
Omsättning 3 783 125 263 130 431 128 639 128 931 125 886 112 267 107 896 97 925 97 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 38 38 39 35 32 31 31 31 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 783 3 296 3 432 3 298 3 684 3 934 3 622 3 481 3 159 2 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 274 398 419 392 423 440 410 354 340 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 269 3 440 3 978 4 370 4 416 5 166 4 930 5 497 3 075 1 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -96,98% -3,96% 1,39% -0,23% 2,42% 12,13% 4,05% 10,18% 0,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,17% 8,79% 11,64% 14,21% 8,08% 12,31% 11,75% 15,73% 3,39% -3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 145,68% 2,39% 2,02% 2,33% 1,44% 2,55% 2,88% 3,58% 0,88% -0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,07% 16,75% 17,35% 17,10% 16,19% 17,04% 17,75% 18,58% 15,96% 14,45%
Rörelsekapital/omsättning 184,03% 2,22% 2,37% -0,68% -1,54% -0,65% 1,19% 1,79% -1,05% -0,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,91% 47,34% 60,01% 55,79% 52,90% 57,10% 64,15% 66,69% 54,56% 50,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 435,84% 94,24% 86,53% 48,53% 48,04% 61,05% 73,95% 73,88% 33,20% 18,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...