Visa allt om Strategisk Företagsutveckling SFU Aktiebolag
Visa allt om Strategisk Företagsutveckling SFU Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 79 101 112 95 67 42 129 192 277 167
Övrig omsättning 14 10 26 29 21 27 19 30 42 11
Rörelseresultat (EBIT) -294 -235 -409 -538 -329 -400 -322 -446 -86 -313
Resultat efter finansnetto 400 1 085 201 1 335 1 254 838 1 287 798 600 761
Årets resultat 400 1 085 201 1 335 1 254 838 1 287 798 600 411
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 112 1 112 1 112 2 220 3 350 2 921 2 075 1 250 1 316 495
Omsättningstillgångar 1 690 1 480 1 381 392 61 16 16 36 1 1 043
Tillgångar 2 802 2 592 2 492 2 611 3 410 2 937 2 091 1 286 1 317 1 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 623 2 422 2 323 2 322 3 374 2 320 1 682 1 193 993 791
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 167 159 279 27 607 0 50 100 0
Kortfristiga skulder 25 2 11 10 9 10 409 42 224 747
Skulder och eget kapital 2 802 2 592 2 492 2 611 3 410 2 937 2 091 1 286 1 317 1 538
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 92 35 156 181 113 173 103 180 85 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 51 72 72 72 66 55 74 80 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 54 72 80 58 75 49 80 52 59
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 200 200 200 798 598 398
Omsättning 93 111 138 124 88 69 148 222 319 178
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 34 37 32 22 14 32 48 69 42
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 74 58 120 160 95 118 67 99 70 81
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -294 -235 -409 -538 -329 -396 -318 -440 -78 -313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,78% -9,82% 17,89% 41,79% 59,52% -67,44% -32,81% -30,69% 65,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,60% 41,86% 8,07% 51,13% 36,77% 30,88% 66,57% 63,92% 46,92% 49,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 517,72% 1 074,26% 179,46% 1 405,26% 1 871,64% 2 159,52% 1 079,07% 428,12% 223,10% 456,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 107,59% 1 463,37% 1 223,21% 402,11% 77,61% 14,29% -304,65% -3,12% -80,51% 177,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,61% 93,44% 93,22% 88,93% 98,94% 78,99% 80,44% 92,77% 75,40% 51,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 760,00% 74 000,00% 12 554,55% 3 920,00% 677,78% 160,00% 3,91% 85,71% 0,45% 139,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...