Visa allt om Outotec (Sweden) AB
Visa allt om Outotec (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 427 029 665 175 784 347 1 050 124 748 159 1 006 476 418 320 224 434 293 392 211 934
Övrig omsättning 3 028 15 709 3 530 - 11 900 5 869 21 412 313 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 746 20 585 2 480 17 401 58 927 75 238 8 975 5 230 27 751 23 817
Resultat efter finansnetto -3 124 18 818 2 932 10 244 52 759 73 811 6 593 5 335 32 113 24 649
Årets resultat -5 146 13 590 13 096 80 055 23 308 28 498 6 462 2 883 16 603 13 055
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 532 127 954 76 777 81 041 136 929 150 984 178 208 6 962 3 211 3 155
Omsättningstillgångar 260 130 381 387 455 659 600 580 388 259 555 140 375 048 109 238 175 912 166 973
Tillgångar 401 662 509 341 532 436 681 621 525 188 706 124 553 256 116 200 179 123 170 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 735 107 881 94 291 106 197 26 142 74 579 48 074 13 042 78 638 62 035
Obeskattade reserver 42 426 42 426 49 164 66 679 71 881 54 081 24 290 16 275 14 702 6 302
Avsättningar (tkr) 10 529 18 602 19 079 11 392 21 000 20 053 12 592 1 725 1 073 0
Långfristiga skulder 0 0 0 50 000 0 0 98 000 0 0 360
Kortfristiga skulder 245 972 340 433 369 902 447 353 406 165 557 411 370 300 85 158 84 710 101 431
Skulder och eget kapital 401 662 509 341 532 436 681 621 525 188 706 124 553 256 116 200 179 123 170 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 152 1 280 1 331 1 427 1 283 1 278 1 109 1 179 1 136 1 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 212 228 128 93 212 156 154
Löner till övriga anställda 117 642 123 301 144 862 150 553 136 374 123 273 93 381 62 005 61 033 53 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 11 295 12 689 10 725 - 3 718 6 364 5 006
Sociala kostnader 51 892 64 354 69 159 68 776 63 533 51 565 29 075 30 024 27 241 25 569
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 71 500 0 0 25 000 43 480
Omsättning 430 057 680 884 787 877 1 050 124 760 059 1 012 345 439 732 224 747 293 392 211 934
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 194 225 291 257 240 264 239 129 125 114
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 201 2 956 2 695 4 086 3 117 3 812 1 750 1 740 2 347 1 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 880 840 740 859 838 667 517 723 715 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 371 34 048 18 133 37 201 78 483 96 587 11 973 6 522 28 987 25 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,80% -15,19% -25,31% 40,36% -25,67% 140,60% 86,39% -23,50% 38,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,43% 4,14% 0,87% 2,68% 11,38% 11,04% 1,65% 4,80% 17,99% 14,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,41% 3,17% 0,59% 1,74% 7,99% 7,74% 2,18% 2,49% 10,98% 11,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,08% 16,99% 11,24% 10,14% 17,59% 13,95% 7,54% 17,90% 18,69% 24,66%
Rörelsekapital/omsättning 3,32% 6,16% 10,93% 14,59% -2,39% -0,23% 1,14% 10,73% 31,09% 30,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,82% 27,68% 24,91% 23,21% 15,06% 16,21% 11,92% 21,55% 49,81% 39,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,19% 69,24% 92,02% 95,10% 73,05% 80,77% 81,13% 128,00% 207,63% 164,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...