Visa allt om Wepab Plåtmonteringar Aktiebolag
Visa allt om Wepab Plåtmonteringar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 55 627 53 827 32 027 46 454 37 989 45 274 19 084 23 415 15 361 19 377
Övrig omsättning - 33 24 69 60 - 5 - 52 110
Rörelseresultat (EBIT) 7 485 3 751 3 341 5 375 1 298 3 814 1 440 807 -35 629
Resultat efter finansnetto 7 477 3 741 3 327 5 348 1 303 3 804 1 409 821 -56 538
Årets resultat 989 2 657 1 683 3 034 627 1 942 713 361 -55 532
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 222 1 659 1 503 1 131 1 004 561 694 257 311 121
Omsättningstillgångar 12 341 13 436 9 886 10 242 8 960 10 998 6 302 7 178 7 276 5 247
Tillgångar 13 562 15 095 11 389 11 373 9 964 11 558 6 996 7 435 7 587 5 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 170 2 831 2 774 3 192 2 025 3 559 2 817 1 129 768 1 323
Obeskattade reserver 4 476 4 592 4 276 3 525 2 112 1 684 575 210 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 041
Kortfristiga skulder 7 916 7 672 4 339 4 656 5 826 6 315 3 604 6 096 6 819 2 977
Skulder och eget kapital 13 562 15 095 11 389 11 373 9 964 11 558 6 996 7 435 7 587 5 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 992 911 883 837
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 658 8 066 7 170 8 321 6 967 7 463 2 325 2 436 2 124 2 246
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 976 3 170 2 179 2 796 2 043 2 536 960 1 116 1 161 1 188
Utdelning till aktieägare 0 2 650 2 600 2 100 1 868 2 160 0 0 0 500
Omsättning 55 627 53 860 32 051 46 523 38 049 45 274 19 089 23 415 15 413 19 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 24 22 24 22 19 11 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 419 2 243 1 456 1 936 1 727 2 383 1 735 2 129 1 396 1 615
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 511 479 512 458 561 378 403 396 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 052 4 218 3 678 5 737 1 483 4 068 1 601 861 7 670
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,34% 68,07% -31,06% 22,28% -16,09% 137,24% -18,50% 52,43% -20,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,21% 24,86% 29,34% 47,31% 13,33% 33,30% 20,60% 11,38% -0,07% 11,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,46% 6,97% 10,43% 11,58% 3,50% 8,50% 7,55% 3,61% -0,03% 3,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,70% 100,00% 100,00% 100,00% 40,22% 45,04% 44,09% 33,54% 41,96% 38,77%
Rörelsekapital/omsättning 7,95% 10,71% 17,32% 12,02% 8,25% 10,34% 14,14% 4,62% 2,98% 11,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,37% 42,48% 53,64% 52,24% 35,94% 41,53% 46,32% 17,22% 10,12% 24,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,38% 157,76% 194,93% 188,29% 124,29% 142,36% 111,07% 78,13% 69,79% 100,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...