Visa allt om Telia Company AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 79 867 000 84 178 000 86 569 000 101 060 000 101 700 000 104 898 000 104 354 000 106 582 000 109 161 000 103 585 000
Övrig omsättning 2 762 000 8 300 000 4 518 000 5 325 000 7 249 000 14 875 000 8 160 000 9 893 000 9 121 000 755 000
Rörelseresultat (EBIT) 13 690 000 21 090 000 14 606 000 22 679 000 24 462 000 28 288 000 29 567 000 32 083 000 30 324 000 19 552 000
Resultat efter finansnetto 9 457 000 19 249 000 11 689 000 20 107 000 21 368 000 24 482 000 26 774 000 29 936 000 27 614 000 26 411 000
Årets resultat 10 146 000 16 433 000 9 532 000 15 599 000 16 767 000 21 168 000 21 072 000 23 562 000 21 280 000 21 442 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 503 000 179 476 000 173 850 000 210 422 000 193 866 000 196 968 000 217 238 000 211 342 000 222 310 000 225 179 000
Omsättningstillgångar 69 341 000 73 954 000 80 167 000 61 644 000 58 962 000 57 373 000 36 643 000 39 209 000 47 360 000 39 107 000
Tillgångar 243 845 000 253 430 000 254 017 000 272 066 000 252 828 000 254 341 000 253 881 000 250 551 000 269 670 000 264 286 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 970 000 94 869 000 102 202 000 116 364 000 112 934 000 113 396 000 116 680 000 125 907 000 135 372 000 130 387 000
Minoritetsintressen 5 260 000 0 0 0 0 0 7 353 000 6 758 000 7 127 000 11 061 000
Avsättningar (tkr) 0 18 846 000 5 222 000 26 688 000 22 786 000 23 607 000 10 726 000 23 230 000 12 415 000 14 183 000
Långfristiga skulder 106 740 000 96 561 000 104 799 000 92 055 000 81 445 000 83 374 000 82 954 000 62 156 000 78 463 000 68 003 000
Kortfristiga skulder 31 875 000 43 154 000 41 794 000 36 959 000 35 663 000 33 964 000 36 168 000 32 500 000 36 293 000 40 652 000
Skulder och eget kapital 243 845 000 253 430 000 254 017 000 272 066 000 252 828 000 254 341 000 253 881 000 250 551 000 269 670 000 264 286 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 146 000 216 000 213 000 194 000 195 000 45 899 175 000 172 000 179 000 155 000
Varav tantiem till styrelse & VD 17 000 16 000 - - 11 000 13 809 13 000 15 000 30 000 27 000
Löner till övriga anställda 9 672 000 9 318 000 10 436 000 9 562 000 9 205 000 9 803 292 9 799 000 10 233 000 10 973 000 10 856 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 102 000 0 -
Sociala kostnader 3 556 000 3 211 000 3 291 000 2 933 000 3 061 000 3 097 000 2 898 000 3 254 000 3 552 000 3 306 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 629 000 92 478 000 91 087 000 106 385 000 108 949 000 119 773 000 112 514 000 116 475 000 118 282 000 104 340 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 468 24 098 25 450 24 951 25 321 26 793 26 999 27 697 28 815 30 037
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 264 3 493 3 402 4 050 4 016 3 915 3 865 3 848 3 788 3 449
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 529 548 509 492 483 477 493 510 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 527 000 32 624 000 25 485 000 37 414 000 38 507 000 41 285 000 42 579 000 44 874 000 43 256 000 31 609 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,12% -2,76% -14,34% -0,63% -3,05% 0,52% -2,09% -2,36% 5,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,82% 8,67% 6,03% 8,71% 10,03% 11,47% 12,01% 13,04% 11,42% 11,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,76% 26,12% 17,69% 23,44% 24,94% 27,81% 29,21% 30,66% 28,22% 29,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,44% 39,78% 39,03% 42,52% 43,08% 44,34% 45,40% 45,95% 44,15% 44,15%
Rörelsekapital/omsättning 46,91% 36,59% 44,33% 24,43% 22,91% 22,32% 0,46% 6,29% 10,14% -1,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,00% 37,43% 40,23% 42,77% 44,67% 44,58% 45,96% 50,25% 50,20% 49,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,77% 167,22% 187,34% 161,98% 160,90% 164,14% 97,24% 116,35% 126,22% 92,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 413 000 4 000 4 000 4 000 7 000 61 000 30 000 13 236 000 15 135 000 16 132 000
Övrig omsättning 7 034 000 9 000 19 000 34 000 183 000 16 000 79 000 81 000 86 000 20 606 000
Rörelseresultat (EBIT) 5 597 000 -14 300 000 -1 261 000 -916 000 - -435 000 -1 616 000 1 803 000 1 439 000 21 697 000
Resultat efter finansnetto 7 689 000 -88 000 6 503 000 2 493 000 - 13 413 000 11 034 000 34 761 000 12 964 000 18 280 000
Årets resultat 14 153 000 10 367 000 11 685 000 10 012 000 - 12 327 000 9 691 000 25 422 000 12 264 000 30 306 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 592 000 162 286 000 162 700 000 155 495 000 179 378 000 201 863 000 177 648 000 174 292 000 171 160 000 170 852 000
Omsättningstillgångar 67 556 000 52 898 000 60 513 000 65 805 000 64 302 000 64 102 000 43 661 000 65 044 000 51 677 000 40 246 000
Tillgångar 224 148 000 215 184 000 223 213 000 221 300 000 243 680 000 265 965 000 221 309 000 239 336 000 222 837 000 211 098 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 400 000 80 285 000 82 901 000 83 732 000 86 661 000 81 876 000 81 848 000 94 573 000 79 280 000 75 017 000
Obeskattade reserver 8 029 000 8 786 000 12 666 000 11 476 000 11 246 000 12 730 000 13 271 000 13 209 000 8 245 000 8 024 000
Avsättningar (tkr) 2 153 000 519 000 504 000 478 000 571 000 2 229 000 570 000 620 000 698 000 708 000
Långfristiga skulder 85 437 000 81 217 000 88 094 000 87 172 000 78 601 000 93 511 000 80 080 000 72 643 000 61 849 000 52 629 000
Kortfristiga skulder 42 129 000 44 377 000 39 048 000 38 442 000 66 601 000 75 619 000 45 540 000 58 291 000 72 765 000 74 720 000
Skulder och eget kapital 224 148 000 215 184 000 223 213 000 221 300 000 243 680 000 265 965 000 221 309 000 239 336 000 222 837 000 211 098 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 65 000 67 000 91 000 74 000 90 000 56 000 58 000 58 000 56 000 41 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - 0 13 000 9 000
Löner till övriga anställda 340 000 351 000 252 000 256 000 206 000 255 000 223 000 855 000 1 087 000 1 174 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 6 000 - - - -
Sociala kostnader 335 000 371 000 330 000 241 000 236 000 99 000 86 000 195 000 281 000 777 000
Utdelning till aktieägare 9 959 000 8 660 170 12 990 250 12 990 254 12 990 000 12 340 742 0 12 348 757 0 8 082 823
Omsättning 7 447 000 13 000 23 000 38 000 190 000 77 000 109 000 13 317 000 15 221 000 36 738 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 262 286 298 255 224 241 249 1 396 1 843 2 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 576 14 13 16 31 253 120 9 481 8 212 7 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 824 2 759 2 258 2 239 2 375 1 701 1 474 794 773 941
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 919 000 -14 299 000 -1 257 000 -911 000 - -416 000 -1 597 000 3 143 000 1 476 408 23 443 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10 225,00% 0,00% 0,00% -42,86% -88,52% 103,33% -99,77% -12,55% -6,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,94% 2,68% 4,35% 4,89% - 6,68% 6,78% 15,57% 5,82% 11,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 851,09% 144 175,00% 242 650,00% 270 350,00% - 29 116,39% 50 010,00% 281,57% 85,66% 155,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 95,08% 50,00% 21,83% 20,61% 17,22%
Rörelsekapital/omsättning 6 156,66% 213 025,00% 536 625,00% 684 075,00% -32 842,86% -18 880,33% -6 263,33% 51,02% -139,33% -213,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,34% 40,49% 41,57% 41,88% 39,16% 34,31% 41,40% 43,58% 38,30% 38,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,36% 119,20% 154,97% 171,18% 96,55% 84,77% 95,87% 111,58% 71,01% 53,85%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...