Visa allt om Roca Industry AB
Visa allt om Roca Industry AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 127 150 117 983 99 369 94 048 98 004 100 184 87 225 114 003 132 372 118 924
Övrig omsättning - - - - - 389 2 077 1 836 864 787
Rörelseresultat (EBIT) 15 311 3 559 2 244 1 504 2 505 -2 710 -2 606 645 11 300 4 280
Resultat efter finansnetto 14 695 2 654 1 373 124 992 -3 818 -3 200 -305 10 382 3 193
Årets resultat 11 715 2 001 855 -1 871 116 -5 008 -3 874 -505 7 604 2 669
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 856 5 299 4 812 4 859 6 654 6 816 7 375 8 168 6 066 5 908
Omsättningstillgångar 55 065 48 791 46 685 43 121 48 523 57 475 49 290 55 928 48 699 43 619
Tillgångar 60 921 54 090 51 497 47 980 55 177 64 291 56 665 64 096 54 765 49 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 106 20 820 18 900 7 639 9 455 11 899 17 044 21 754 20 116 12 812
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 34 14 326 704 175
Långfristiga skulder 8 445 11 881 12 625 16 500 25 000 25 000 25 000 0 21 395 24 878
Kortfristiga skulder 19 370 21 389 19 972 23 841 20 722 27 356 14 607 42 016 12 550 11 662
Skulder och eget kapital 60 921 54 090 51 497 47 980 55 177 64 291 56 665 64 096 54 765 49 527
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 576 0 0 0 20 1 009 1 332 1 778 2 912 2 893
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 213 13 808 14 165 14 467 14 076 17 242 16 573 17 134 14 335 13 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 159 6 050 4 439 4 286 4 226 5 670 5 840 6 153 5 299 5 234
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 127 150 117 983 99 369 94 048 98 004 100 573 89 302 115 839 133 236 119 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 38 40 41 43 68 54 51 50 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 890 3 105 2 484 2 294 2 279 1 473 1 615 2 235 2 647 2 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 523 465 457 426 352 440 491 451 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 919 4 287 3 198 2 376 3 894 -936 -473 2 622 12 615 5 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,77% 18,73% 5,66% -4,04% - 14,86% -23,49% -13,88% 11,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,15% 6,59% 4,42% 3,38% 4,64% -3,88% -4,46% 1,74% 20,91% 8,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,05% 3,02% 2,29% 1,72% 2,61% -2,49% -2,90% 0,98% 8,65% 3,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,99% 33,45% 34,66% 33,58% 33,30% 31,05% 30,29% 29,02% 29,99% 26,95%
Rörelsekapital/omsättning 28,07% 23,23% 26,88% 20,50% 28,37% 30,06% 39,76% 12,20% 27,31% 26,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,34% 38,49% 36,70% 15,92% 17,14% 18,51% 30,08% 33,94% 36,73% 25,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,49% 91,00% 108,64% 87,24% 113,12% 110,91% 156,83% 59,58% 186,32% 187,53%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 101 705 86 880 67 215 66 038 72 074 73 078 77 079 63 835 88 673 107 940
Övrig omsättning - - - 462 733 566 309 1 953 1 328 812
Rörelseresultat (EBIT) 12 634 3 503 -455 -942 -572 -582 -4 394 -2 291 -923 7 949
Resultat efter finansnetto 12 032 3 982 1 310 2 532 1 592 -3 253 -7 676 106 -1 211 7 721
Årets resultat 9 515 3 458 1 310 1 414 1 976 -2 893 -7 676 1 299 49 4 499
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 740 5 213 4 992 4 927 6 329 6 011 7 073 9 653 10 100 7 642
Omsättningstillgångar 51 366 45 160 41 122 37 974 40 539 44 130 43 447 39 527 43 372 38 020
Tillgångar 57 106 50 373 46 114 42 901 46 868 50 141 50 520 49 180 53 472 45 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 672 21 353 17 669 7 180 5 901 4 019 7 091 14 777 13 777 12 840
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 360 360 1 553 2 814
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 444 11 880 12 625 16 500 25 000 25 000 25 000 25 000 0 21 395
Kortfristiga skulder 16 990 17 140 15 820 19 221 15 967 21 122 18 069 9 043 38 142 8 613
Skulder och eget kapital 57 106 50 373 46 114 42 901 46 868 50 141 50 520 49 180 53 472 45 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 576 0 0 20 20 443 1 009 985 1 403 1 008
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 167 9 691 10 580 11 209 10 858 11 467 10 631 10 604 10 837 10 648
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 475 5 440 3 809 3 791 3 717 4 433 4 511 4 550 5 146 4 486
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 101 705 86 880 67 215 66 500 72 807 73 644 77 388 65 788 90 001 108 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 24 26 26 28 31 32 31 35 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 390 3 620 2 585 2 540 2 574 2 357 2 409 2 059 2 534 3 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 630 553 578 521 527 505 521 497 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 217 4 135 274 -186 698 642 -3 025 -669 873 9 096
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,06% 29,26% 1,78% -8,37% -1,37% -5,19% 20,75% -28,01% -17,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,13% 9,68% 4,77% 8,25% 13,75% -3,27% -13,41% 1,56% 0,30% 19,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,43% 5,61% 3,27% 5,36% 8,94% -2,24% -8,79% 1,20% 0,18% 8,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,95% 33,50% 33,01% 32,43% 27,46% 32,73% 28,65% 25,66% 25,13% 26,35%
Rörelsekapital/omsättning 33,80% 32,25% 37,64% 28,40% 34,09% 31,48% 32,92% 47,75% 5,90% 27,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,46% 42,39% 38,32% 16,74% 12,59% 8,02% 14,56% 30,59% 27,86% 32,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,60% 110,81% 133,24% 109,01% 126,39% 92,97% 124,92% 220,47% 46,72% 199,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...