Visa allt om Volvo Information Technology Aktiebolag
Visa allt om Volvo Information Technology Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 8 631 683 8 718 051 10 418 967 9 737 908 9 524 857 9 056 122 8 085 197 6 974 946 6 981 074 8 209 235
Övrig omsättning 31 771 676 721 1 615 741 1 054 683 422 56 684 120 579
Rörelseresultat (EBIT) -76 983 102 851 528 113 391 054 607 776 660 574 246 893 500 524 589 106 58 518
Resultat efter finansnetto -72 897 101 475 541 024 399 238 618 618 673 235 259 412 476 515 569 461 -117 633
Årets resultat -20 882 58 906 68 807 28 588 372 171 140 097 183 444 351 314 396 586 -160 523
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 404 18 483 192 390 181 650 172 552 178 002 159 942 150 818 178 022 212 008
Omsättningstillgångar 4 437 359 5 017 706 5 605 622 5 420 607 5 366 384 5 324 494 3 419 569 3 541 446 3 484 311 2 569 105
Tillgångar 4 456 763 5 036 189 5 798 012 5 602 257 5 538 936 5 502 496 3 579 511 3 692 264 3 662 333 2 781 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 956 694 1 978 249 1 919 672 1 850 865 1 822 275 850 103 710 006 614 996 607 565 142 966
Obeskattade reserver 16 403 25 742 34 133 43 701 58 254 68 377 62 361 48 848 41 266 25 305
Avsättningar (tkr) 101 870 90 396 63 636 162 998 219 277 331 220 319 313 439 222 394 684 438 794
Långfristiga skulder 24 642 17 337 22 000 3 299 4 197 2 853 1 281 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 357 154 2 924 465 3 758 571 3 541 394 3 434 933 4 249 943 2 486 550 2 589 198 2 618 818 2 174 048
Skulder och eget kapital 4 456 763 5 036 189 5 798 012 5 602 257 5 538 936 5 502 496 3 579 511 3 692 264 3 662 333 2 781 113
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 909 3 585 3 755 3 488 2 579 2 526 4 522 3 854 3 293 4 366
Varav tantiem till styrelse & VD 3 315 1 055 1 277 1 339 490 532 1 617 1 156 713 2 810
Löner till övriga anställda 856 871 908 811 1 396 466 1 545 872 1 474 457 1 426 056 1 462 830 1 361 019 1 477 644 1 525 769
Varav resultatlön till övriga anställda - 16 263 - - - 18 531 32 063 19 187 11 979 4 487
Sociala kostnader 430 661 488 017 642 653 751 944 665 610 676 051 977 615 793 398 961 141 1 057 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 631 714 9 489 727 10 419 688 9 739 523 9 525 598 9 057 176 8 085 880 6 975 368 7 037 758 8 329 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 258 1 516 2 269 2 498 2 589 2 629 2 755 2 523 2 744 2 852
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 861 5 751 4 592 3 898 3 679 3 445 2 935 2 765 2 544 2 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 028 924 900 921 828 801 887 855 890 907
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -72 585 119 864 602 578 452 945 662 017 699 373 281 187 547 235 656 007 133 966
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,99% -16,33% 6,99% 2,24% 5,18% 12,01% 15,92% -0,09% -14,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,39% 2,13% 9,36% 7,28% 11,38% 12,48% 7,97% 13,82% 16,32% -3,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,72% 1,23% 5,21% 4,19% 6,62% 7,58% 3,53% 7,31% 8,56% -1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,63% -1,68% 8,97% 10,81% 9,98% 38,02% 10,50% 15,06% 17,52% 10,45%
Rörelsekapital/omsättning 24,10% 24,01% 17,73% 19,30% 20,28% 11,87% 11,54% 13,65% 12,40% 4,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,19% 39,68% 33,57% 33,65% 33,72% 16,37% 21,12% 17,63% 17,42% 5,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,25% 171,58% 149,14% 153,06% 156,23% 125,28% 137,52% 136,78% 133,05% 118,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...