Visa allt om F & N Mekanik Aktiebolag
Visa allt om F & N Mekanik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 554 5 973 7 681 6 733 7 013 9 190 5 103 3 716 3 801 4 684
Övrig omsättning 166 162 346 - 373 276 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 357 -189 376 68 294 916 555 -220 -124 611
Resultat efter finansnetto 294 -261 313 -41 257 908 563 -225 -135 595
Årets resultat 174 -191 313 -41 -501 77 563 -225 -135 595
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 095 1 506 1 078 1 587 2 151 835 217 205 312 386
Omsättningstillgångar 1 557 1 627 2 288 2 106 2 176 2 622 1 630 1 211 1 040 1 318
Tillgångar 2 652 3 133 3 366 3 693 4 327 3 456 1 846 1 416 1 352 1 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 501 326 818 505 546 1 047 1 073 510 735 870
Obeskattade reserver 70 0 0 0 0 189 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 878 1 588 859 1 361 1 860 521 0 0 19 78
Kortfristiga skulder 1 203 1 218 1 690 1 828 1 921 1 699 774 906 598 757
Skulder och eget kapital 2 652 3 133 3 366 3 693 4 327 3 456 1 846 1 416 1 352 1 704
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 316 304 273 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 129 2 813 2 784 2 167 2 722 1 249 1 087 1 072 1 050
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 808 1 057 984 855 999 580 542 534 504
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 102 0 0 0
Omsättning 5 720 6 135 8 027 6 733 7 386 9 466 5 103 3 716 3 801 4 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 7 7 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 617 664 853 748 1 002 1 313 1 021 743 760 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 329 432 333 420 534 438 392 382 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 767 386 886 629 563 1 371 677 -112 -16 714
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,01% -22,24% 14,08% -3,99% -23,69% - 37,33% -2,24% -18,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,46% -5,84% 11,32% 1,84% 7,12% 27,20% 31,42% -15,11% -9,02% 35,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,43% -3,06% 4,96% 1,01% 4,39% 10,23% 11,37% -5,76% -3,21% 13,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,02% 81,70% 83,41% 79,62% 72,65% 70,76% 70,47% 70,78% 71,19% 71,95%
Rörelsekapital/omsättning 6,37% 6,85% 7,79% 4,13% 3,64% 10,04% 16,77% 8,21% 11,63% 11,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,95% 10,41% 24,30% 13,67% 12,62% 34,33% 58,13% 36,02% 54,36% 51,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,81% 109,77% 118,82% 96,23% 95,00% 109,59% 145,09% 83,33% 103,34% 102,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...