Visa allt om PennFilm Holding AB
Visa allt om PennFilm Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 54 24 206 5 631 3 749 5 269 9 091 10 055 8 384
Övrig omsättning - - 29 61 - - 845 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -134 47 54 205 661 426 1 217 462 1 286 383
Resultat efter finansnetto 4 681 58 1 790 1 236 705 437 1 204 528 1 370 416
Årets resultat 4 953 141 1 768 1 172 386 327 693 261 996 307
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 700 700 700 700 359 373 399 406 410
Omsättningstillgångar 5 955 1 433 1 911 3 704 2 330 2 689 2 334 3 265 5 005 2 984
Tillgångar 6 305 2 133 2 611 4 404 3 030 3 048 2 707 3 665 5 411 3 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 894 991 1 950 3 594 1 472 1 236 1 077 494 2 033 1 038
Obeskattade reserver 175 491 615 615 615 440 450 188 26 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 0 0 0 0 0 150 402 0 0
Kortfristiga skulder 89 650 46 195 943 1 372 1 031 2 580 3 352 2 316
Skulder och eget kapital 6 305 2 133 2 611 4 404 3 030 3 048 2 707 3 665 5 411 3 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 566 1 391 1 549 817
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 319 1 186 1 239 2 964 2 455 2 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 728 357 415 1 363 1 324 1 006
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 111 1 800 0
Omsättning 9 54 53 267 5 631 3 749 6 114 9 091 10 055 8 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 8 4 5 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 704 937 1 054 758 838 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 385 388 446 479 446 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -134 47 54 205 670 441 1 243 469 1 332 438
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -83,33% 125,00% -88,35% -96,34% 50,20% -28,85% -42,04% -9,59% 19,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 74,24% 2,72% 68,56% 28,07% 23,30% 14,47% 45,03% 14,49% 25,34% 12,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52 011,11% 107,41% 7 458,33% 600,00% 12,54% 11,76% 23,14% 5,84% 13,64% 4,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65 177,78% 1 450,00% 7 770,83% 1 703,40% 24,63% 35,13% 24,73% 7,53% 16,44% 7,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,65% 64,42% 93,06% 91,90% 63,54% 51,19% 52,04% 17,17% 37,92% 31,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 691,01% 220,46% 4 154,35% 1 899,49% 247,08% 192,13% 220,85% 124,15% 147,17% 128,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...