Visa allt om AB Nordingrå El
Visa allt om AB Nordingrå El

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 570 5 183 5 049 4 142 4 704 4 726 4 791 4 787 4 700 3 518
Övrig omsättning - - - 13 14 29 1 16 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 270 403 240 384 550 258 452 352 -182
Resultat efter finansnetto 32 267 411 246 400 580 272 458 361 -181
Årets resultat 47 226 242 137 294 424 159 234 301 -180
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 159 112 122 129 105 1 159 796 814 499
Omsättningstillgångar 1 502 2 168 2 489 2 321 2 521 2 581 1 175 1 296 1 057 855
Tillgångar 1 648 2 328 2 601 2 442 2 650 2 686 2 334 2 091 1 871 1 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 883 1 449 1 583 1 641 1 714 1 630 1 326 1 256 1 113 812
Obeskattade reserver 276 306 330 230 170 170 170 120 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 489 573 688 571 765 885 838 715 759 543
Skulder och eget kapital 1 648 2 328 2 601 2 442 2 650 2 686 2 334 2 091 1 871 1 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 966 1 005 916 757 855
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 149 1 287 1 269 1 078 1 155 76 92 61 33 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 392 435 433 390 437 514 638 511 523 408
Utdelning till aktieägare 100 0 360 300 210 210 120 90 90 0
Omsättning 3 570 5 183 5 049 4 155 4 718 4 755 4 792 4 803 4 708 3 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 893 1 037 1 010 1 036 1 176 1 182 1 198 1 596 1 567 1 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 349 342 368 399 390 435 497 441 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 288 413 250 394 576 296 491 399 -136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,12% 2,65% 21,90% -11,95% -0,47% -1,36% 0,08% 1,85% 33,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 11,68% 15,80% 10,11% 15,09% 21,59% 11,65% 21,95% 19,24% -13,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,90% 5,25% 8,14% 5,96% 8,50% 12,27% 5,68% 9,59% 7,66% -5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,85% 54,81% 55,60% 56,28% 56,06% 57,53% 54,79% 51,79% 48,66% 50,63%
Rörelsekapital/omsättning 28,38% 30,77% 35,67% 42,25% 37,33% 35,89% 7,03% 12,14% 6,34% 8,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,64% 72,49% 70,76% 74,14% 69,41% 65,35% 62,18% 64,20% 59,49% 59,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,15% 304,36% 311,19% 351,66% 292,81% 261,47% 108,71% 149,09% 105,01% 113,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...