Visa allt om Bäddsoffsspecialisten i Kållered Aktiebolag
Visa allt om Bäddsoffsspecialisten i Kållered Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 420 4 926 4 096 4 129 4 975 5 944 6 545 5 873 6 075 6 526
Övrig omsättning 20 1 3 75 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 385 308 186 10 -335 -3 254 197 245 421
Resultat efter finansnetto 386 309 194 23 -314 89 268 180 250 436
Årets resultat 301 335 151 17 2 89 164 119 144 233
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 0 0 0 0 0 539 184 226 309
Omsättningstillgångar 1 706 2 769 2 358 2 276 2 390 2 798 2 337 2 756 2 701 2 640
Tillgångar 1 885 2 769 2 358 2 276 2 390 2 798 2 876 2 940 2 926 2 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 650 2 349 2 014 1 863 1 846 2 044 1 955 1 891 1 972 2 028
Obeskattade reserver 0 0 120 120 120 430 464 395 391 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 235 420 223 293 424 325 458 654 564 575
Skulder och eget kapital 1 885 2 769 2 358 2 276 2 390 2 798 2 876 2 940 2 926 2 950
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 427 466 386 391 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 614 387 554 772 373 342 355 344 332
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 178 34 93 276 289 293 288 306 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 100 200 200
Omsättning 4 440 4 927 4 099 4 204 4 991 5 944 6 545 5 873 6 075 6 526
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 420 2 463 4 096 2 065 2 488 2 972 3 273 2 937 3 038 3 263
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 362 423 324 527 545 550 516 525 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 425 308 186 10 -335 39 296 239 328 504
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,27% 20,26% -0,80% -17,01% -16,30% -9,18% 11,44% -3,33% -6,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,48% 11,16% 8,14% 1,01% -13,14% 3,18% 9,35% 6,97% 8,75% 14,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,73% 6,27% 4,69% 0,56% -6,31% 1,50% 4,11% 3,49% 4,21% 6,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,71% 40,48% 37,96% 37,95% 37,11% 38,04% 37,27% 37,80% 38,52% 37,47%
Rörelsekapital/omsättning 33,28% 47,69% 52,12% 48,03% 39,52% 41,60% 28,71% 35,79% 35,18% 31,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,53% 84,83% 89,38% 85,74% 80,94% 84,38% 79,87% 73,99% 77,02% 77,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,38% 414,76% 563,23% 421,50% 295,75% 487,69% 218,56% 262,84% 267,20% 271,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...